اول ماه مه  در سوئد  ( اول ماه مای در سوئد )
 

درسوئد از سال 1939 روز اول ماه مه  جشن گرفته میشود  و تعطيل رسمی است.  اکثر کارگران ، کارمندان  و زحمتکشان در اين روز راه پيمايی  می کنند.

 

 

در اين راهپيمايی  کسانی که حرفی برای گفتن دارند  و خواستار چيزی  هستند ، خواسته ی خود را روی پلاکارتی می نويسند  و آنرا با خود حمل می کنند. 
 

 

کسانی که توانايی راهپيمايی ندارند هم  بهترين  لباس خود را می پوشند و به تماشای راه پيمايی باشکوه اول ماه مه می پردازند.

 


دسته های  مختلف  موزيک  نيز سرود  انترناسيونال و سرودهای ديگر اتحاديه های  کارگری  را می نوازند. 
 

 

راهپيمايان معمولا در پارکی  جمع  می شوند و به سخنرانی رهبران خود گوش می دهند.

 در پايان هم همه سرود انترناسيونال را باهم می خوانند.


 

 

پرسش:
 

1 - از چه سالی روز اول ماه مه در سوئد تعطيل رسمی شده است؟

2 - چه کسانی در اين روز راهپيمايی می کنند؟

3 - دسته های موزيک آهنگ کدام سرود را می نوازند؟

4 - راهپيمايان در پايان راهپيمايی به سخنرانی چه کسانی گوش می دهند؟

5 - در پايان مراسم ، همه چه سرودی می خوانند؟

6 - در شهر شما اين روز چگونه جشن گرفته می شود؟

7 - آيا اين روز در کشورهای مختلف به همين شکل جشن گرفته می شود؟ چرا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter