شاعری همراه دونسل
در جدال با ديکتاتوری سلطنتی
و ديکتاتوری دينینعمت آزرم

نعمت ميرزازاده آزرم در اول اسفند 1317 خورشيدی برابر بيستم فوريه 1939 در مشهد زاده شده. ربان و ادبيات فارسی و علوم اجتماعی را - در راستای گذرانی آرمانی و توفانی - تحصيل و تحقيق و تدريس کرده و دوره ی دکترای مردم شناسی و جامعه شناسی سياسی را  در دانشگاه پاريس گذرانده است .

فعاليت های فرهنگی اش از 1340 برابر با 1962 با خراسان ادبی و ماهنامه ی هيرمند در مشهد آغاز شده و برآيند آن تا کنون افزون بر نوشتارهای پژوهشی در گستره ی فرهنگ و ادب فارسی 16 مجموعه شعر است .

نعمت آزرم در پيايند های انتشار سحوری و آغاز مبارزات مسلحانه ی فاصله ی سالهای 1350 تا انقلاب بهمن  1357 برابر با 1972  تا 1979 را در سه نوبت  با فاصله در زندان های سياسی مشهد و تهران گذرانده است .

نعمت آزرم پس از انقلاب با انتشار دو مجموعه ی شعر : گلخون ، اسفند 1358 برابر با 1980 تهران  و گلخشم ، تابستان 1360 برابر با 1981 تهران ، نا سازگاری آشتی ناپذير خود با ارتجاع مذهبی را به روشنی نشان داد .

در تابستان 1360 برابر با 1981 هنگامی که نمونه های صحافی شده ی گلخشم از چاپخانه خارج می شد، پاسداران به چاپخانه و خانه ی شاعر ريختند ، به شاعر دست نيافتند ، اما خانه و کتابخانه و يادداشتهای پژوهشی آش مصادره شد . با اينهمه اين مصادره ها در برابر از دست دادن همسر نويسنده اش رويا و چندی بعد نوجوانش نيما کمترين صدمه ای بود که به او رسيد .

نعمت آزرم تاريخ فرهنگ و هنر و زبان و ادبيات فارسی را - تا تعطيلی دانشگاه ها در سال 1360 برابر 1981 - در دانشگاه هنر و دانشگاه ملی ايران تدريس کرده است . او همچنين به عنوان عضو هيئت علمی بنياد شاهنامه ی فردوسی در مقام پژوهشگر ارشد در ويرايش علمی شاهنامه به سرپرستی مجتبی مينوی استاد ممتاز دانشگاه تهران همکاری داشته است .

نعمت آزرم از اعضای موسس کانون نويسندگان ايران - تهران 1347 برابر با 1961 - و کانون نويسندگان ايران در تبعيد - پاريس 1361 برابر با 1982 - است .

نعمت آزرم  از سال 1361 برابر با 1982 به عنوان پناهنده ی سياسی در پاريس زندگی می کند . او چند بار در مقام شاعر برگزيده ی ايرانی در جشنواره های بين المللی شاعران شرکت داشته و هم به عنوان استاد ميهمان در دانشگاه های اروپا و امريکا تدريس کرده است .

چند شعر از نعمت آزرم

آدرس ايميل او چنين است :    nemat_azarm@hotmail.com
 

 تمرين :

 1 -  پنج  پرسش از درس بالا  پيدا  کنيد  و در دفتر خود  بنويسيد.

 2 - پانزده  واژه ی  دشوار  را  در  دفتر خود يادداشت کنيد.

 3 - معنی واژه ها  و جواب پرسشها را از دوستان خود در کلاس  بپرسيد  و درباره ی آنها بحث کنيد.

4 - واژه های مرکب را در درس بيابيد و در دفتر خود يادداشت کنيد.
     مانند: پژوهشگر = پژوهش + گر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter