نعمت آزرم

 

            پنجشنبه سياهپوش                                     

 

بيشماران  به خيابان که  سيه پوشانند

سوگواران  به خون خفته سياووشانند

 

شاد پوشند و بنوشند  به  شادی فردا

خلق کوشنده که امروز سيه پوشانند

 

نامشان زينت  سر دفتر آزادی  ماست

اين به خون خفته جوانان نه فراموشانند

 

رودها باز نگردند به سرچشمه ی خويش

چشمه سارند  که  پيوسته  بهم  جوشانند

 

حاصل جنبش ملی به يقين آزادی ست

دختران و پسران تا  که چنين کوشانند

 

مرد و زن خون به جگر در پی فرصت بودند

شيخ  پنداشت  که  دلمرده   و  خاموشانند

 

مژده  ای ميهن  افتاده  و  برنا  خيزان

در رهت  پير و جوان يکدل و همدوشانند

 

شاد بادی که  ز خود جوشی اين  رستاخيز

دشمنانت  ز شگفتی  همه  مدهوشانند

 

سايه ی شوم  خلافت هم اگر هست هنوز،

هست فرشی که برآن باده خوران نوشانند!

 

صبح  آزادی  ما  می دمد  و می بينم :

دشت در دشت ، گل و سبزه هماغوشانند 

 

پاريس
پنجشنبه 28 خرداد 1388خورشيدی
روز سوگواری ملی