تمای  جزيره

 1 - نامه ای از يک شهر ساحلی بنويسيد  و تقاضای کمک مالی کنيد.
      سلام و احوالپرسی
     نام شهری که در آن هستيد چيست؟
     با چه کسانی هستيد؟
     چرا پول لازم داريد؟
     کجا می خواهيد برويد؟
     آرزوی ديدار ، شادی ، موفقيت

 2 - ليست وسايلی که در ساک خود داريد را بنويسيد ( 8  تا ).

 3 - دستور غذايی  خود  را  برای  يک  روز  بنويسيد.
      صبحانه ، ناهار ، شام

 4 - يک  نامه درباره ی خود بنويسيد و تقاضای کمک کنيد.
      نامه را با يک بطری قرار است به دريا بيندازيد.
     چه اتفاقی برايتان افتاده است؟
     چگونه شما را پيدا کنند؟

 5 - يک شعر درباره ی طبيعت جزيره بنويسيد.
     از زيبايی های آنجا تعريف کنيد.
     تنهايی ، دلتنگی ، ياد گذشته
     درباره ی مهمترين چيزهای جزيره بنويسيد.

 6 - نقشه ی جزيره را بکشيد و جاهای مختلف آن را مشخص کنيد.
      رود ها ، کوه ها  و درياچه ها
      معادن ( معدن ها)  ، درختان ميوه ،  جای ماهيگيری  و غيره

 7 - جزيره را نام گذاری کنيد .
      چرا اين نام را برای جزيره انتخاب می کنيد.

 8 -  برای جزيره يک پرچم درست کنيد.
       هر رنگ و يا نقش پرچم نماد چيست؟ توضيح دهيد.

 9 - خاطرات بنويسيد - ملاقات با افراد ديگر در جزيره -
      آنها چگونه به جزيره آمدند؟
      دعوا بر سر چه بود؟

10 - قوانين برای نظم و ترتيب  و صلح  در جزيره
       تقسيم  کار ،  قوانين کار و تحصيل ،
       تقسيم  وسايل  و منابع
       برنامه ريزی آينده

11 -  نجات از جزيره  - خاطره نويسی
       چند روز طول کشيد؟
       چگونه نجات پيدا کرديد؟
       چند نفر بوديد؟
       اکنون چه احساسی داريد؟