مارال ۱۰ و یاشار ۱۳ ساله
 از لینشوپینگ

 

تابستان

تابستان به ما خوش گذشت۰ ما به ترکیه و پاریس رفتیم۰ در پاریس ما به دیسنی لند رفتیم۰ در ترکیه ما به دریا رفتیم و اسباب بازیهایم را به بچه های فقیر دادم۰ در ترکیه هتل ما قشنگ بود و دو تا استخر بزرگ داشت ۰ به ما خوش گذشت۰ ما به بازار رفتیم۰ در بازار ما اسباب بازیهای قشنگ خریدیم۰ در ترکیه گرم بود۰ بستنی های ترکیه خوش مزه بود ۰
 

شما تعطیلات تابستان راچگونه گذراندید؟