نامه ای از يونشوپينگ
 

 من امیلیا هستم۰

من ۱۱ سال دارم۰

ما ۲ سگ داریم۰

نمو سفید وسیاه  و دایمن  سیاه  است۰

اسم برادرم نیما است۰

ما در یونشوپينگ  زندگی  می کنیم۰

من و برادرم  فارسی  می خوانیم۰
 

جواب نامه را بنويسيد.