خانم آنا کارين هد نسکوگ ، مد ير بخش آموزش زبان مادری در مالمو اين کنفرانس دوروزه را آغاز کرد.

در اين کنفرانس ، آموزگارانی از کشورهای نروژ و دانمارک نيز شرکت کرده بودند.

آقای هرنان کونجا  مسئول پروژه  و معاون بخش آموزش زبان مادری مالمو ، اولين نفر سمت راست ،  نِيز در اين کنفرانس حضور داشت و در پايان کنفرانس  گواهينامه های شرکت کنند گان کنفرانس را امضا کرد.  

اولين سخنران کنفرانس آقای دکتر علی حصوری بود که درباره  دوره های مختلف زبان فارسی و دوران شکوفايی آن صحبت کرد.

سخنرانی دکتر حصوری بسيار آموزنده و بحث برانگيز بود.

ساندويچهای مختلفی برای نهار تدارک ديده شده بود.

آقای متس ونرهلم ، مسئول سايت زبان مادری سازمان آموزش و پرورش کشور سوئد ، اين سايت را معرفی کرد و بروشورهای   جديد را در اختيار آموزگاران داد.

خانم ناهيد بيگلری ، مسئول سايت زبان فارسی سازمان آموزش و پرورش کشور سوئد ، اين سايت را معرفی کرد.

خانم بيگلری ضمن اشاره  به متدها و روش های جديد آموزش از آموزگاران خواست تا به گروه های کوچکتر کاری تقسيم شده  و درباره چگونگی هرچه پربارتر کردن سايت به بحث و گفتگو بپردازند و نتيجه را بازگو نمايند.

آموزگاران در گروههای کاری کوجکتر به بحث و گفتگو پرداختند.

  سپس دانش آموزان هنرمند بهمراه استاد خود  با نواختن موسيقی سنتی ايران آموزگاران را غافلگير کرده و به وجد آوردند.

در انتهای روز اول و همجنين در روز دوم  کنفرانس آموزگاران در گروه های مختلف  به اتاق کامپيوتر رفته و در کورس کامپيوتر که توسط مسئولين سايت اداره می شد شرکت کردند.

خانم مای به يردر روز دوم کنفرانس در باره منابع آموزشی موجود و پروسه چاپ و تکثير آنها صحبت کرد.

خانم مای همچنين درباره ی منابع آموزشی آينده ،  روشهای جديد تدريس با استفاده از اينترنت وسايت زبان فارسی و  کتابهای در دست تهيه نيز سخنانی ايراد  کرد.

گروههای کاری آموزگاران درباره محتوای کتاب دبيرستان و دوره چهارم منابع آموزشی سايت فارسی به بحث و گفتگو پرداختند.

ناهار روز دوم توسط يکی از اعضای انجمن ايران و سوئد تهيه شده بود که بسيار مورد استقبال حاضرين قرار گرفت.

پس از ناهار آقای دکتر مانوی درباره  پداگوژی بی مرز سخنرانی کرد و سئوالهايی را برای بحث و گفتگو در گروههای کاری آموزگاران مطرح کرد. 

نمايندگانی از گروههای کاری نتيجه بحث و گفتگوها را به اطلاع شرکت کنندگان در کنفرانس می رساند ند.

بالاخره اين کنفرانس پربار که در محيطی بسيار دوستانه و صميمی برگزار شده بود بعد از دوروز به پايان رسيد.