چیستان             ( برا ی کو چکتر ها )
                                        
شعر از:  محمود کیانوش 

 من چیستم که بی من دنیا صفا  ندارد

 هر جا که من نباشم آب و هوا  ندارد

 از خاک  درمی آیم،  یک  تن هزارها  دست

 انگشتهای   پایم      بیش  از هزارها   هست

 پایم  به  سینه ی  خاک  دستم   برآفتاب است

 دراین جهان خوراکم  آب وهوا و خاک  است

                                      جواب