Aktuella frågor


   
   پرسش روز 


می خواهم جواب پرسش ها را بنويسم و در مسابقه شرکت کنم.
 

1- روز شنبه 28 ژانویه، تظاهرات سازمان نئو نازیست های سوئد در استکهلم برگزار شد.   یک

     گروه ضد فاشیستی تظاهرات مخالف بدون اجازه ی پلیس در مقابل آن ها انجام داد.  کدام گروه؟

      SIF-3                SUF -2          AFA -1 

2- در تهران هم  روز شنبه اعتصاب بزرگی بود.  چه کسانی اعتصاب کردند؟

    1 - کارمندان ایران خودرو   2- رانندگان  شرکت  واحد  اتوبوسرانی   3- کارگران سازمان آب

3- آموزگاران مدرسه ها در سوئد باید کمک کنند  و شاگردانی  که  به  تروریسم گرایش دارند  را

     گُـزارش دهند.  چه کسی این پیشنهاد را داده است؟

   1- رئیس پلیس مخفی سوئد    2- یورن پَـرشون    3- اِبراهیم بایلان

4- اُسـقُـف اعظم  سوئد استعفا کرده است.  چه گروه  یا سازمانی اسقف جدید را انتخاب
می
کند؟

   1- شاه  و دربار سوئد     2- دولت سوئد      3- مجمع اُسقف ها

5- هفته پیش انتخابات مجلس در فِـلِـستین  برگزار شد.  کدام حزب بیشترین  رای  را آورد و دولت      را  تشکیل  خواهد داد؟

   1- حِـزب الله      2- حزب الفتح      3- حزب حماس

6- کشورهای اتحادیه اروپا  و امریکا  می خواهند  از ایران  به  کُـمیسیون اَتُـمی سازمان ملل

     شکایت  کنند.  چرا؟

   1- ایران قصد دارد سلاح اتمی بسازد.   2- ایران قصد دارد فَـن آوَری هسته ای را پیشرفت دهد.     3- ایران قصد دارد به اسراییل حمله کند.

7- در راهپيمايی 22  بهمن در ايران ، احمدی نژاد  درباره ی  چه موضوعهايی  صحبت  کرد ؟   

   1- فن آوری هسته ای .    2- آزادی زندانيان سياسی .     3- وضعيت کارگران

 


می خواهم جواب پرسش ها را بنويسم و در مسابقه شرکت کنم.