این بازی ها با اینترنت اکسپلورر بهتر کار می کنند .
 
.Det är bättre att använda Internet Explorer när man spelar

Spel نگاره آدرس بازی ها بازی ها
       
Naske1 www.farsi.se/naske1.htm نسک یک
Naske2 www.farsi.se/naske2.htm نسک دو
Naske3 www.farsi.se/naske3.htm نسک سه
Naske4 www.farsi.se/naske4.htm نسک چهار
Naske5 www.farsi.se/naske5.htm نسک پنج
Korsord
Naske 1
           

www.farsi.se/djadvale-naske-1.pdf

 

چدول نسک 1
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter