خبرنامه 19     Nyhetsbrev 19

کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان فارسی در شهر مالمو در سوئد

با شرکت بيش از پنجاه  نفر از آموزگاران  و کارشناسان  زبان و ادبيات فارسی  در روز های 29  و 30  اکتبر برگزارگرديد . دراين کنفرانس به غير از آموزگاران زبان مادری فارسی که در  کمونهای  سوئد مشغول  کارند ،  آموزگاران و استادانی

از  کشورهای فرانسه ، دانمارک ، نروژ و انگلستان هم حضور داشتند.  در اين باره بيشتر بخوانيد.

Samnordisk konferens och kurs för persiska modersmålslärare
Ett femtiotal modersmålslärare och experter i persiska språket deltog i samnordisk konferens och  kurs den 29:e och  30:e oktober i Malmö. Förutom modersmålslärare från Sveriges kommuner deltog även modersmålslärare och specialister i det persiska språket  från Frankrike, Danmark,  Norge och England.  Läs mer

 
Nye skolministern vill satsa mer på modersmålsundervisning

وزير جديد مدارس می خواهد بودجه بيشتری به آموزش زبان مادری اختصاص دهد

Ibrahim Baylan vill bland annat att elever ska få matematikundervisning  på sitt modersmål. Läs mer i tidningen Dagens Nyheter om skolministerns besök i Botkyrka, där han som nioåring började i den svenska skolan.

ابراهيم بايلا ن ، وزير جديد مدارس سوئد ،  می خواهد که دانش آموزان خارجی بتوانند در صورت تمايل درس رياضی را به زبان مادری خود بخوانند. او وقتی 9 ساله بوده  به سوئد آمده و در مدرسه ای در کمون بوت شيرکا درس خوانده است.  در اين باره بيشتر بخوانيد

   
Bättre modersmålsstöd i förskolan

کمک بيشتربه زبان مادری در کودکستانها

Regeringens förslag och bedömningar till riksdagen när det gäller förskolans kvalitet och utveckling. Proposition 2004/05:11. Regeringen menar bland annat att förskolans läroplan behöver förstärkas för barn med annat modersmål än svenska.
Artikel i Lärarnas tidning nr 17  2004 med rubriken
”Skärpta krav på modersmålsstöd i förskolan”.

دولت پيشنهاد جديدی در رابطه با کيفيت و پيشرفت کودکستانها  به مجلس ارائه داده  و پيشنهاد کرده است که برنامه آموزشی برای کودکانی که زبان مادری ديگری غير از سوئدی  دارند تقويت شود.
مقاله ای در اين باره در  مجله آموزگاران شماره 17 نوشته شده است.  به سوئدی بخوانيد

       
Alfons öppnar dörren

آلفونس در را باز می کند

Erfarenheterna från projektet "Alfons öppnar dörren" är samlade i denna skrift. Alla som i sitt yrke möter invandrarbarn i förskoleåldern, till exempel bibliotekerier, förskole- och lågstadiepersonal, kan finna inspiration och idéer. Broschyren är gratis. Läs mer

تمام تجربيات پروژه ی « آلفونس در را باز   می کند » در بروشوری با همين  عنوان چاپ شده است . تمام کسانی که در شغلشان با کودکان مهاجر سرو کار دارند ، می توانند از اين پروژه ايده بگيرند. آين بروشور را می توانيد مجانا سفارش دهيد. بيشتر بخوانيد

     
Djur-spel
lämpligt för grupp 1 och 2 (låg och mellanstadiet)
 

بازی حيوانات 
 مناسب برای گروه اول و دوم
 

   

Intresserade av distansundervisning
Om du är intresserad av distansundervisning kan du anmäla dig på  nedanstående adress. Vi ska ordna särskilda möjligheter för intresserade lärare.

آموزگاران علاقه مند به استفاده از اينترنت در تدريس فارسی
اگر مايل به تدريس مکاتبه ای هستيد می توانيد به آدرس زير مراجعه کنيد و فرم ثبت نام را پر کنيد. سايت فارسی در نظر دارد امکانات ويژه ای  برای آموزگاران علاقمند ايجاد کند

http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/medlem.htm
 

   

Arkiv خبرنامه های قبلی
 

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2009-11-02
Modersmålsundervisningen i Malmö i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling