خبرنامه 23     Nyhetsbrev 23

Grattis på Första Maj !

عيد کارگران و زحمتکشان جهان
اول ماه مه مبارک باد 

شعر انترناسيونال به زبان فارسی 

     
Bidrag, stipendier, projektpengar
Om du har goda idéer, kan du ansöka om pengar.Nästa gång du klagar över bristande resurser. Kom då ihåg att det finns gott om pengar som bara väntar på dina goda idéer!  Läs mer
Ansökan bidrag stipendier och projektmedel

کمک مالی، کمک هزينه و پول پروژه
اگر ايده ای برای بهبود  آموزش داريد ، می توانيد تقاضای بودجه کنيد. بودجه های مختلفی برای بهتر کردن وضع آموزشی کشور اختصاص داده شده است.
 برای پروژه های فارسی می توانيد با ما مشورت کنيد.
                      
 در اين باره به سوئدی بخوانيد

   

 

Kurs och samnordisk konferens för modersmålslärare i persiska

Den årliga samnordiska konferensen för persiska modersmålslärare äger rum under oktober månad 2005 i Malmö.
De som vill hjälpa till eller har förslag kan  ta kontakt med Nahid Biglari senast 10 maj.
nahid.biglari@malmo.se

کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان مادری فارسی  در مالمو
کنفرانس
سراسری سالا نه آموزگاران زبان فارسی در ماه اکتبر در شهر مالمو برکزار خواهد شد. بدينوسيله از آموزگارانی که پيشنهادی دارند و يا مايل به همکاری  جهت هرچه بهتر برگزار کردن اين کنفرانس هستند دعوت می شود که حداکثر تا تاريخ 10 ماه مای  با ناهيد بيگلری تماس بگيرند
nahid.biglari@malmo.se


 

Intresserade av distansundervisning

Om du är intresserad av distansundervisning kan du anmäla dig på  nedanstående adress. Vi ska ordna särskilda möjligheter för intresserade lärare.

Vi ska snart ta kontakt med dem som har anmält sig.

آموزگاران علاقه مند به استفاده از اينترنت در تدريس فارسی
اگر مايل به تدريس مکاتبه ای هستيد می توانيد به آدرس زير مراجعه کنيد و فرم ثبت نام را پر کنيد. سايت فارسی در نظر دارد امکانات ويژه ای  برای آموزگاران علاقمند ايجاد کند.
با کسانی که تا بحال ثبت نام کرده اند بزودی تماس گرفته خواهد شد.

http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/medlem.htm
 


Arkiv خبرنامه های قبلی
 

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2009-11-02
Modersmålsundervisningen i Malmö i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling