خبرنامه 31     Nyhetsbrev 31

Mångfaldsarbete i grundskola och skola 2006-2007

گوناگونی در مدارس در سال تحصيلی 2006/2007

a. Stimulansbidrag för undervisning på modersmål. Skolhuvudmän inbjuds att utveckla tvåspråkig undervisning samt att frigöra tvåspråkiga pedagoger för kompetensutveckling. Ansök till 7 april för start hösten 2006! Mer information, inbjudan och anmälan finns på Myndigheten för skolutveckling.
Läs mer


الف -  پرداخت بودجه ی تشويقی برای آموزش به زبان مادری.
به مديرانی که برای پيشرفت آموزش دوزبانه درمدارسشان تلاش می کنند، بودجه ی تشويقی داده خواهد شد.

مديران می توانند حداکثر تا تاريخ 7 آپريل تقاضای خود را به اداره ی پيشرفت مدارس بفرستند.
                           در اين باره به سوئدی بخوانيد
.

b. Kommande möjligheter till bidrag. Från v.18 kan er grundskola eller gymnasieskola ansöka om stöd för lokala initiativ i arbetet med mångfaldsfrågor. Mer information finns på Myndigheten för skolutveckling.
Läs mer

ب - امکان دريافت کمک هزينه.
از هفته ی 18 دبستان و يا دبيرستان شما می تواند برای فعاليتهای منطقه ای در رابطه با گوناگونی در مدارس ثبت نام کند. اطلاعات بيشتر را در اين باره در سايت اداره ی پيشرفت مدارس بخوانيد.           بيشتر بخوانيد


Om modersmål i media

درباره ی زبان مادری در مديا ( رسانه ها)

Ur den senaste veckans tidningar saxar vi några artiklar som på olika sätt belyser modersmålens roll i den svenska skolan. 

مقاله هايی را که درباره ی زبان مادری در روزنامه های هفته های اخير چاپ شده اند بخوانيد


Mai Beijer
Mai Beijer  är en av dem som engagerat sig och arbetat hårt för att ge elever med utländsk bakgrund bättre utbildnings- och integrationsmöjligheter. Vi gratulerar Mai Beijer på 65 årsdagen! Grattis!

 مای به ير يکی از کسانی است که با تلاش بسيار توانسته است به دانش آموزان خارجی کمک کرده  تا از امکانات آموزشی  بهتری در مدارس سوئد  برخوردار باشند.
ما سالروز 6
5 سالگی او را تبريک می گوييم.


Dikter om Noruz 
Skicka kort till dina vänner och kompisar.

شعرهايی درباره ی نوروز
به دوستان و آشنايان خود کارت تبريک بفرستيد.

سفره ی هفت سين
را بچينيد
.


Lämplig text för elever i årskurs 4-6 om Noruz:

عمونوروز                
شما حتما ًداستان های زیادی درباره ی عمو نوروز شنیده اید. شاید فكر می كنید كه او شبیه پاپا نوئل یا تومته (tomte ) سوئدی است كه برای بچه های خوب و مهربان هدیه می آورد.
اما اگر راستش را بخواهید ....  
                 متن مناسب برای دوره ی دوم


Lämplig text för högstadie- och gymnasieelever

 نوروز
آيا می دانيد که چرا  ايرانيان ، در هر کجا که زندگی کنند ،  نوروز باستانی را جشن می گيرند؟
        

متن مناسب برای دوره ی سوم و چهارم


   

Arkiv خبرنامه های قبلی

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2006-03-30
Modersmålsundervisningen i Malmö i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling