خبرنامه 35       Nyhetsbrev 35
 

Kurs och samnordisk konferens  för persiska modersmålslärare

کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان فارسی در مالمو

Myndigheten för skolutveckling  i samarbete med Resurscentrum för Mångfaldens Skola i Malmö inbjuder persiska modersmålslärare till  3 dagars kompetensutvecklingskurs. Läs mer

اداره پيشرفت مدارس سوئد با همكاری مرکز منابع برای گوناگونی مدارس در كمون مالمو ، آموزگاران زبان فارسی را به شركت در كنفرانس آموزشی  دعوت می نماید
                       در اين باره بيشتر بخوانيد


Bidrag för mångfaldssatsningar

کمک هزينه برای گوناگونی در مدارس

Bättre resultat och ökad likvärdighet1. Skolhuvudmän inbjuds att utveckla tvåspråkig undervisning
samt att frigöra  tvåspråkiga pedagoger för kompetensutveckling. Ansök till 15 augusti för start våren 2007. Läs mer

2. För att stimulera och stödja lokala initiativ och utvecklingsinsatser erbjuds skolor och kommuner möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel, inom ramen för regeringens mångfaldssatsning. Ansök före 15 september. Här kan du läsa mer

1 -  مديران مدارس دعوت می شوند به اينکه آموزش دوزبانه را در مدرسه ی خود  تکامل بخشند  و همچنين به پداگوگهايی  که مايلند صلاحيت خود را ارتقا بخشند ، مرخصی بدهند.  حداکثر تا تاريخ 15 آگوست 2006 می توان  ثبت نام  کرد.  بيشتر به سوئدی بخوانيد.

2 - برای ايجاد انگيزه و کمک به ابتکار و پيشرفتهای منطقه ای ، مدارس و کمونها می توانند تقاضای دريافت کمک هزينه کنند. اين کمک هزينه در چهارچوب بودجه ی مخصوص دولت برای کمک به گوناکونی  در مدارس خواهد بود. قبل از 15  سپتامبر 2006 می توانيد ثبت نام کنيد.  بيشتر به سوئدی بخوانيد.


Hannelore Pilic har gått i pension

Hannelore Pilic var assistent på Modersmålsundervisningen i Malmö vid Värner Rydenskolan. Hon skickade ut scheman, tog emot frånvaroanmälningar och vidarebefordrade(via PedNet ) till skolorna. Hon har arbetat med "modersmålsbiten" sedan 1971. Måndagen den 14 augusti 2006 hyllade modersmålslärarna Hannelore för hennes arbete genom åren med en avskedtillställning.

 هنه لوره پيليچ ، دستيار و دفتردار آموزش زبان مادری در مالمو بازنشسته شد. او از سال 1971 با قسمت زبان مادری در مالمو همکاری می کرد. روز دوشنبه 14 آگوست 2006 آموزگاران زبان مادری در مالمو از خدمات او تشکر و  قدردانی کردند.


 

Spela en medelsvår sudoku 

 !جدول سودوکو را پر کنيد

  در هر رديف ،  اعداد يک تا نه  را طوری بنويسيد که در هر چهارگوش سه در سه  تمام اعداد يک تا نه وجود داشته باشد و در هر رديف افقی و يا عمودی هم  همه ی اعداد از يک تا نه باشد. وقتی جدول را پر کرديد ، می توانيد نتيجه ( نه عددی را که در قطر جدول قرار می گيرند ) را برای ما بفرستيد  و در مسابقه شرکت کنيد.


 

شعر هفته : 
 

ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاويد نيست

 بيگناهی گر به زندان مرد با حال تباه 


www.farsi.se

Arkiv خبرنامه های قبلی

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2006-08-15