خبرنامه 37       Nyhetsbrev 37

bild av organisationsschema"IUP i modersmålsundervisningen" är pedagogiska verktyg som kan ge eleven och läraren möjligheter att skapa och använda individuella utvecklingsplaner. Verktygen är formade av Iakovos Demetriades, biträdande rektor vid Modersmåslundervisningen i Österåker Allt material får kopieras under förutsättning att man anger källan. Läs information, se verktygen, läs mer om IUP på Myndigheten för skolutveckling.

آی - او- پ  در آموزش زبان مادری ابزاری است پداگوژيکی  که به شاگرد و آموزگار اين امکان را می دهد که برنامه ی پيشرفت فردی درست کنند و آنرا بکار ببرند. اين ابزار را آقای اياکووس دمتريادس ، معاون آموزش زبان مادری در کمون اوستراوکرا شکل داده اند. اين نوشته ها را می توانيد کپی کنيد و مورد استفاده قرار دهيد به شرط اينکه منبع آنرا ذکر فرماييد.
بيشتر به سوئدی در سايت اداره ی پيشرفت مدارس بخوانيد


Kurs och samnordisk konferens för persiska modersmålslärare ska äga rum den 26 och 27 oktober 2006 i Lärarutbildningen i Malmöhögskola.

کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان فارسی

در روزهای 26 و 27 اکتبر 2006  در
دانشکده ی تربيت معلم دانشگاه  
مالمو برگزار خواهد شد
.

Myndigheten för skolutveckling  i samarbete med Resurscentrum för Mångfaldens Skola och Lärarutbildningen i Malmö högskolan, inbjuder persiska modersmålslärare till 3 dagars kompetensutvecklingskurs.
 

اداره پيشرفت مدارس سوئد با همكاری مرکز منابع برای گوناگونی مدارس در كمون مالمو و دانشکده ی تربيت معلم دانشگاه مالمو، آموزگاران زبان فارسی را به شركت در كنفرانس آموزشی  دعوت می نماید
 

Inbjudan

دعوتنامه

Program برنامه
Anmälan

ثبت نام

Hotell i Malmö هتل در مالمو
Förra årets kurs/konferens گزارش کورس و کنفرانس پارسال

لحظه ی دیدار      Veckans dikt 

لحظه ی دیدار نزدیک است۰  
باز من دیوانه ام ،مستم۰  
باز می لرزد ،
دلم ، دستم۰  
باز گویی در جهان دیگری هستم۰ هان! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ!
های ،نپریشی
صفای زلفکم را ، دست!
و آبرویم را نریزی ،
دل!
ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیک
است۰

      شعر از: مهدی اخوان ثالث


Mehdi Akhavan Sales - poet

مهدی اخوان ثالث

روز ششم شهریور، سالگرد مرگ شادروان اخوان ثالث ، م  امید ، شاعر معاصر و بزرگ ، ایران بود۰

اخوان ثالث، در سال 1369 در تهران درگذشت۰ او به هنگام مرگ 62 ساله بود۰

 او در شهر طوس ،نزدیک مشهد ،در کنار آرامگاه فردوسی،شاعر حماسه سرای ایران ،به خاک سپرده شد۰

روانش شاد۰ با شعری کوتاه از او، یادش را گرامی می داریم۰


 شعر هفته

Gåta för lågstadieelever :

جواب

چيستان شماره ی 2

من چیستم؟
خوشگل هستم ۰
خوشرنگ هستم۰...

( برای دانش آموزان دوره ی اول 0-3)


Skriv berättelser, dagböcker, teater manus eller fakta texter till bilderna..  

 برای اين تصاوير داستان ، نمايشنامه ، خاطره  و متن علمی بنويسيد.نامه برای اسبی

نوشته ی دانش آموز
سوسن صنم زاده
از استکهلم

را بخوانيد.


 Välkommen  till Stadsbiblioteket
  i Malmö
!

Persisktalande guide finns på plats varje tisdag kl 17-19 oktober-december
Du får hjälp att hitta rätt i huset och i bibliotekskatalogen. Många bussar har hållplats nära Stadsbiblioteket.

 به کتابخانه ی مرکزی مالمو خوش آمديد!

طی ماههای اکتبر تا دسامبر ( هفته ی 50 ) هر سه شنبه از ساعت 17 تا 19 بعد از ظهر راهنمای فارسی زبان در محل حضور دارد.
به شما در استفاده از قسمتهای مختلف کتابخانه و يافتن کتاب در کاتالوگ کتابخانه کمک خواهد شد. کتابخانه دارای کتاب به 60 زبان مختلف است.


 

www.farsi.se

Arkiv خبرنامه های قبلی

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2006-10-25