خبرنامه 41       Nyhetsbrev 41


Matematik på modersmål
Ämnesundervisning växelvis på modersmål och svenska kan förhoppningsvis hjälpa fler elever att nå utbildningsmålen.Stockholms stad utvecklar med stöd från Myndigheten för skolutveckling ett nytt webbaserat stödmaterial. Hösten 2007 ska materialet vara helt klart men redan nu kan du besöka www.webbmatte.se

رياضيات به زبان مادری
تدريس مواد درسی به زبان مادری و سوئدی بطور متناوب میتواند به دانش آموزان بيشتری کمک کند تا به اهداف آموزشی برسند.  در شهر استکهلم  با کمک اداره ی پيشرفت مدارس ، مواد کمکی جديدی در اينترنت تکامل يافته است. اين مواد در پاييز 2007 کاملا آماده خواهد شد ولی شما اکنون می توانيد به آدرس زير مراجعه کنيد:
            www.webbmatte.se


För ämnesundervisning växelvis på svenska och modersmål kan även de "mattebegreppsböcker"Mattebegrepp på 13 språk som finns här på Tema Modersmål vara en bra resurs.

برای تدريس متناوب به سوئدی و زبان مادری    کتابهای مفاهيم رياضی  که در سايت زبان مادری  وجود دارند نيز می توانند  منابع خوبی باشند.


Årets ...
Tema modersmål har för avsikt att ge pris till årets modersmålselev, modersmålslärare,  förälder och modersmålssamordnare. Nominera och motivera din nominering!
Nomineringen skall ske senast 15 februari 2007
Vinnarna inbjuds till en prisceremoni i Malmö på Modersmålens dag, den 21 februari. Om du vill delta i ceremonin, kan du anmäla dig här.

سايت زبان مادری در نظر دارد که به  دانش آموز سال (شاگردی که زبان مادری اش را می خواند) ، آموزگار زبان مادری سال ،  مادر يا پدر سال و  مدير آموزگاران زبان مادری  سال جايزه بدهد. 
شما می توانيد کانديدای خود را حداکثر تا 15 فوريه 2007  پيشنهاد کنيد
  و بنويسيد که چرا  به نظر شما  شخص مورد نظر شما بهتر است که جايزه را دريافت کند. برندگان در روز زبان مادری يعنی 21 فوريه  به  مراسم اهدای جوايز در مالمو دعوت خواهند شد.

اگر می خواهيد در مراسم شرکت کنيد،  می توانيد   در اينجا ثبت نام فرماييد.


Invigning av ny plattform i Malmö
Malmö stad samlar kompetensen kring skolutveckling. Rönnenhuset i Värnhemsområdet blir en gemensam plattform för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. Den 5 februari hölls en invigningsceremoni för de olika verksamheterna. Pia Enochsson, generaldirektör för myndigheten för skolutveckling, var en av talarna. I Rönnenhuset finns sedan årsskiftet Resurscentrum för mångfaldens skola, Pedagogiska centralen, Praktik Service och Etniska relationer.

 

   Läs mer            بيشتر به سوئدی بخوانيد

 يک پايگاه پداگوژيکی جديد در مالمو افتتاح شد.
شهر مالمو متخصصان  مختلف را در رابطه با  پيشرفت مدارس گردآوری می کند. خانه ی رونن در محله ی ورنهم  يک پايگاه پداگوژيکی مشترک برای پرسنال مهد کودکها ، مدرسه ها و آموزشگاههای بزرگسالان می شود. روز 5 فوريه اين پايگاه افتتاح شد.
خانم پيا انوچسون ،   مدير کل اداره ی پيشرفت مدارس يکی از سخنرانان  بود.
در خانه ی رونن از اول  سال ميلادی 2007 ، مرکز منابع برای گوناگونی در مدارس ، مرکز پداگوژی ، خدمات کار تجربی  و گروه روابط  نژادی  وجود دارند.


 ياد باد                                                         شعر هفته - Veckans dikt

روز  وصل    دوستداران   ياد   باد                     ياد  باد  آن  روزگاران  ياد  باد

                                                                        شعر از  حافظ      -    شعر کامل


 

www.farsi.se

Arkiv خبرنامه های قبلی

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2007-02-15

 اداره ی پيشرفت مدارس سوئد
  مسئول سايت فارسی : ناهيد بيگلری
  آخرين تاريخ تمديد 2007-02-15