خبرنامه 45  Nyhetsbrev 45

Fler elever deltar i modersmålsundervisning och svenska som andraspråk

Andelen elever berättigade till modersmålsundervisning fortsätter att öka och är detta läsår 15,4 procent.  Även andelen av de berättigade som deltar i undervisning i modersmål har ökat jämfört med föregående läsår och är nu nästan 56 procent. Andelen elever som deltar i undervisning i svenska som andraspråk fortsätter att öka och är nu nästan 7 procent jämfört med ca 6 procent läsåret 2002/03.


Du kan läsa mer på Skolverkets webbplats

دانش آموزان بيشتری در کلاسهای زبان مادری و کلاسهای سوئدی به عنوان زبان دوم شرکت می کنند.

درصد دانش آموزانی که می توانند آموزش زبان مادری داشته باشند همچنان رو به افزايش است و امسال 15,4 درصد کل دانش آموزان است. حتی درصد دانش آموزانی که در کلاسهای زبان مادری شرکت می کنند نسبت به دانش آموزانی که اين حق را دارند نيز نسبت به سال گذشته افزايش يافته است و اکنون تفريبا 56 درصد می باشد. درصد دانش آموزانی که در کلاسهای زبان سوئدی به عنوان زبان دوم شرکت می کنند نيز همچنان رو به افزايش است و اکنون حدودا  7 درصد ، در مقايسه با سال 2002/03 که 6 درصد بود ، می باشد.  شما می توانيد در اين باره  در سايت اداره ی مدارس  بخوانيد.


Tema modersmåls chefredaktörer utvärderade webbplatsen

10 maj 2007 samlades chefredaktörerna på Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö. Mats Wennerholm, Nahid Biglari och Suzanne Ranert arrangerade mötet.
Läs mer

سردبيران سايتهای زبان مادری ، محتوی اين سايتها را ارزيابی کردند.

در تاريخ 10 ماه مه 2007 سردبيران سايتهای زبان مادری در مرکز منابع برای گوناگونی در مدارس،  در مالمو گرد هم آمدند . آقای متس ونرهولم، خانم ناهيد بيگلری و خانم سوسن رانرت ترتيب دهندگان اين گردهمايی بودند.

بيشتر دراين باره بخوانيد.


Läsebok på persiska för mellanåldern ( 4-6)

Detta är en nyskriven lärobok på persiska för mellanåldern år 4-6 i grundskolan. För texterna svarar erfarna modersmålslärare. Innehåller texter om familjen, skolan, olika yrken, traditionella sagor  samt många texter med faktainnehåll t. ex. om solsystemet, djur och växter, stenåldern i Iran. Texterna kan även användas bland äldre elever. Ger underlag för att uppnå kursplanens mål för modersmålsämnet. Rikligt illustrerad.

Läs mer och beställ

کتاب فارسی 6-4

برای دانش آموزان دوره ی  دوم

اين کتاب آموزشی فارسی برای دانش آموزان کلاسهای چهارم  تا ششم تهيه شده است.  متن درسها توسط آموزگاران باتجربه نوشته و گردآوری شده است.اين کتاب شامل درسهايی  درباره ی خانواده، مدرسه، شغل های مختلف، داستانهای سنتی و همچنين مطالب علمی مانند متن هايی درباره ی منظومه ی خورشيدی ، حيوانات ، گياهان و دوران سنگ در ايران می باشد. درسهای اين کتاب قابل استفاده برای دانش آموزان بزرگتر هم هست. اين کتاب پايه ای است برای دستيابی به اهداف برنامه ی درسی برای درس زبان مادری در سوئد. اين کتاب از نظر نقاشی نيز بسيارغنی است . در اين باره بيشتر به سوئدی بخوانيد و کتاب را از اداره ی پيشرفت مدارس سوئد سفارش دهيد.


Utvalda elevarbete:

کارهای برگزيده ی  دانش آموزان:

Sanas cykel!
Av Sanna,
2A, Nydalaskolan i Malmö

دوچرخه ی سانا!
از سانا ، کلاس دوم آ ، 
مدرسه ی  نيدالا در مالمو


Läs en dikt på persiska som en elev har skrivit!

شعری را که يکی از دانش آموزان نوشته است بخوانيد:
                                 خدای من آدمکش نيست !


 

بازی های جديد :

منظومه ی خورشيدی
          پرواز

Nya spel:
           Solsystem
 
Flyga


Kurs och samnordisk konferens för modersmålslärare i persiska

Den årliga samnordiska kurs / konferensen för persiska modersmålslärare ska äga rum under ht 2007 i Malmö.
De som vill hjälpa till eller har förslag kan ta kontakt med Nahid Biglari senast 10 augusti.  
nahid.biglari@malmo.se

کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان مادری فارسی  در مالمو

کنفرانس
سراسری سالا نه آموزگاران زبان فارسی در ماه اکتبر در شهر مالمو برکزار خواهد شد. بدينوسيله از آموزگارانی که پيشنهادی دارند و يا مايل به همکاری  جهت هرچه بهتر برگزار کردن اين کنفرانس هستند دعوت می شود که حداکثر تا تاريخ 10 ماه آگوست  با ناهيد بيگلری تماس بگيرند.  nahid.biglari@malmo.se


 

www.farsi.se

Arkiv خبرنامه های قبلی

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2007-08-03

 اداره ی پيشرفت مدارس سوئد
  مسئول سايت فارسی : ناهيد بيگلری
  آخرين تاريخ تمديد 2007-08-03