خبرنامه 53     Nyhetsbrev 53

Skolforskning    

پژوهش آموزشی

Tag del av aktuell skolforskning om flerspråkighet och interkulturalitet. Skolporten AB i samverkan med Myndigheten för skolutveckling och Resurscentrum för mångfaldens skola erbjuder en omfattande service.

 آخرين پژوهش های آموزشی را درباره ی  دوزبانگی و چند فرهنگی  بخوانيد.
شرکت اسکول پورتن با همکاری اداره ی پيشرفت مدارس سوئد و مرکز منابع برای گوناگونی در مدارس خدمات گسترده ای را عرضه می کند.


EU strategi för flerspråkighet 2008

استراتژی اتحاديه ی اروپا برای چند زبانگی

En ny EU strategi för flerspråkighet ska presenteras i september 2008. Ett omfattande förarbete pågår. På EU:s webbplats för språkutbildning kan du läsa aktuella rapporter. En tydlig trend är det ökade intresset för immigranters språk och för språkkunskaper som ger globala affärer. Läs mer på svenska.

در ماه سپتامبر 2008 قرار است استراتژی جديد اتحاديه ی اروپا اعلام شود. کارهای مقدماتی آن اکنون در جريان است . در سايت اتحاديه اروپا می توانيد آخرين گزارش ها را بخوانيد. روند مشخص آن ، افزايش علاقه به زبان های مهاجرين و اطلاعات زبانی برای تجارت جهانی است. بيشتر به سوئدی بخوانيد.


Nya författningar
Skolan ska ge det särskilda stöd en elev behöver.

Läs Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram

قوانين جديد
مدرسه کمکهای خاصی  که يک دانش آموز نياز دارد را به او خواهد داد.
راهنمايی های اداره ی آموزش را برای کار با برنامه ی کمکی بخوانيد.


Provgruppen

 

گروه تهيه ی آزمون

63 persiska modersmålslärare i Sverige har fått olika provexemplar av persiska prisgruppen. Provexemplar ska användas under april och maj 2008. Läs mer

63 آموزگار زبان مادری فارسی در سوئد نمونه های امتحانی را از گروه تهيه ی آزمون دريافت کرده اند.  آزمونها در ماههای آپريل و مای  مورد استفاده قرار خواهند گرفت .  بيشتر بخوانيد.


Läkeväxter
Lämplig text för högstadie- och gymnasieelever
    

گلهای درمانی

درس مناسب برای دوره ی سوم  و
 چهارم ( دبيرستان) .


Spela det nya Majblommespelet

بازی جديد درباره ی گل مای

Lämplig för elever i grupp 1
(skolår 0-3)

Testa hur bra du är på att spela det nya Majblommespelet! Utmana dina kompisar, vem når toppen snabbast?

بازی مناسب برای ئانش آموزان گروه 1
(کلاسهای پيشدبستانی تا سوم )
امتحان کنيد چقدر می توانيد با گل مای بپريد. با دوستانتان مسابقه بدهيد ، ببينيد کی زودتر به قله می رسد؟


Första maj
Lämplig text för högstadie- och gymnasieelever

Trevlig första maj!

عيد کارگران و زحمتکشان جهان ،

اول ماه مای فرخنده باد!

اول ماه مای
درس مناسب برای دانش آموزان دوره ی سوم (کلاس7 تا9) و دوره ی چهارم ( دبيرستان)


 

www.farsi.se

Arkiv خبرنامه های قبلی

 

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2008-04-24

 اداره ی پيشرفت مدارس سوئد
  مسئول سايت فارسی : ناهيد بيگلری
  آخرين تاريخ تمديد 2008-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

20080219