خبرنامه 55     Nyhetsbrev 55

Skolvärlden

 دنيای مدارس

Lärarnas Riksförbunds facktidning skriver om Tema Modersmål. Läs artikel i Skolvärlden, läs också Ramböll Management kartläggning och uppföljning av verksamheten som pågår sedan 2001.

روزنامه ی تخصصی اتحاديه ی سراسری آموزگاران درباره ی سايت های زبان مادری نوشته است. اين مقاله را به سوئدی در روزنامه ی دنيای مدارس بخوانيد.
شما همچنين می توانيد بررسی رامبول منيجمنت  از اين سايت ها که از سال 2001 در جريان است را هم بخوانيد.


Sveriges roligaste skoljobb

جالب ترين کار آموزشی سوئد

I över 30 år har Mai Beijer arbetat med skolutveckling för flerspråkiga elever. Nu blir hon snart pensionär och har sammanfattat sitt arbetsliv i boken "Mest språk". Mai har varit med och ritat om Sveriges mångkulturella karta. Mai har bland annat startat Lexin och Tema Modersmål.  Läs mer i en artikel från tidningen Skolvärlden. Beställ sedan boken från MSU!

Mai Beijer

 در بيش از 30  سال مای به ير برای دانش آموزان چند زبانه  در جهت پيشرفت مدارس فعاليت کرده است .  اکنون او بزودی بازنشسته می شود  و زندگی کاری خود را در کتاب
" بيشترين زبان " خلاصه نويسی کرده است. مای در ترسيم  نقشه ی سوئد چند فرهنگی شرکت داشته است.
 

مای ، از جمله ، فرهنگ لغت  لکسين و سايت زبانهای مادری را پايه گذاری کرد. دراين باره بيشتر در يک مقاله در روزنامه ی دنيای مدرسه بخوانيد. سپس کتاب را از اداره ی پيشرفت مدارس سفارش دهيد!


Svensk-persiskt Lexin på nätet

 ترجمه گر سوئدی- فارسی در اينترنت

Nätversionen av svensk-persiskt Lexin är ute nu. Lexikonet är i första hand ett svensk-persiskt lexikon men kan även användas som ett persisk-svenskt lexikon. Lexin online

 نوع اينترنتی ترجمه گر سوئدی - فارسی  لکسين آماده شد.

اين ترجمه گر (ديکشنری ) در درجه ی اول برای ترجمه ی واژه های سوئدی به فارسی درست شده است ولی به عنوان ترجمه گر فارسی - سوئدی هم می تواند استفاده شود.


Att leda mångfald

هدايت کردن گوناگونی

Etthundra skolledare med modersmålsansvar från sextio kommuner samlades i Stockholm den 16 maj. Konferensen fokuserade på ledarskap för modersmålsverksamhet i förskola och skola. Dagen avslutades med frågor från deltagarna till Bertil Östberg, statssekreteraren vid utbildningsdepartementet.
Läs mer om, och se bilder från mötet.

Bertil Östberg, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet

صد مدير مدرسه که مسئوليت زبان مادری را در سوئد به عهده دارند از 60 کمون سوئد در روز 16 ماه مای در استکهلم گرد هم آمدند و در مورد مديريت زبان مادری در کودکستانها و مدارس به بحث و گفتگو پرداختند. در اين روز شرکت کنندگان  پرسشهايی از آقای برتيل اوستبری ، منشی دولت در وزارتخانه ی آموزشی کردند. بيشتر در اين باره به سوئدی بخوانيد.


Aktiva modersmålselever i persiska
Aktiva modersmålselevers namn har publicerats här. De ska få pris av sina modersmålslärare.

نام دانش آموزان فعال اعلام شد.
نام دانش آموزان فعال
زبان مادری فارسی در اينجا اعلام شده است . آين دانش آموزان از آموزگار زبان مادری خود جايزه دريافت خواهند کرد.


Veckans dikt

شعر هفته

ماييم       

سرمايه ی  داديم   و  نهاد  ستميم

ماييم که اصل شادی و کان غميم

آيينه ی زنگ خورده  و جام جميم

Dikt av Khayyam

پستيم  و بلنديم  و کماليم  و کميم

شعر از خيام


 

www.farsi.se

Arkiv خبرنامه های قبلی

 

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2008-05-30

 اداره ی پيشرفت مدارس سوئد
  مسئول سايت فارسی : ناهيد بيگلری
  آخرين تاريخ تمديد 2008-05-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

20080530