خبرنامه 56     Nyhetsbrev 56

Den yngsta professorn i världen
Alia Sabur, 19 år, iransk-amerikansk, har blivit världens yngsta professor. Hennes namn har publicerats i "The Guinness Book of World Records". Alia tog Maclaurins plats efter 300 år. Colin Maclaurin var student hos Isaac Newton och hade rekordet sedan 1717.  Läs mer på engelska och titta på film.


آليا صبور
ايرانی - آمريکايی

جوانترين پروفسور دنيا

آليا صبور ، 19 ساله ، ايرانی -آمريکايی ، جوانترين پروفسور دنيا شد. نام او در کتاب گينس رکوردهای دنيا نوشته شده است . آليا جای مک لورين را بعد از 300 سال  گرفته است. کولين مک لورين شاگرد اسحاق نيوتن بود که اين رکورد را در سال  1717 کسب کرده بود. فيلم او را ببينيد.  بيشتر درباره ی او به انگليسی بخوانيد.


Kurs om matematik på flera språk
Reflektioner från kursen ”Matematik i ett interkulturellt och flerspråkigt perspektiv, 7,5 hp. Kursen utvecklade ett flerspråkighetsperspektiv på matematikdidaktik hos lärare i matematik och modersmål. Vidare syftade kursen till att skapa ett ökat samarbete mellan olika lärargrupper för att nå ökad måluppfyllelse i ämnet matematik.
Läs mer på MSU webbplatsMatematik lärarutbildare i samverkan

کورس درباره ی رياضی به زبانهای مختلف

بازنگریهای  کورس " رياضيات در يک پرسپکتيو چند زبانی و فرا فرهنگی " ،  هفت و نيم واحد . اين کورس برای آموزگاران رياضی و زبان مادری يک پرسپکتيو چند زبانی را در تدريس  رياضيات  گسترش می دهد . به دنبال آن همکاری بين گروههای مختلف آموزگاران برای رسيدن به درجه ی بالاتری از اهداف آموزشی در درس رياضيات مد نظر است. بيشتر دراين باره درسايت اداره ی پيشرفت مدارس سوئد بخوانيد.


Göteborg kraftsamlar

En nyrenoverad skola på Hisingen blBro till Hisingen, Nils Sundbergir bas för stadens ca 150 modersmålslärare. Det nya Språkcentrum i Göteborg ska även utveckla erbjudanden om modersmålsstöd i förskola, studiehandledning i skolan och undervisningen på gymnasiet. Lärarna kompetensutvecklas, bl.a. för att använda datorer och internet i språkutvecklande arbete, med PIM, praktisk IT- och mediakompetens.

شهر يوته بوری نيروهايش را متمرکز می کند

يک مدرسه ی تازه تعمير شده در هيسينگه پايگاه حدود 150 آموزگار زبان مادری شهر می شود. مرکز زبان در يوته بوری   کمک به زبان مادری در کودکستانها ، کمک آموزشی در مدارس  و تدريس در دبيرستانها را توسعه می دهد. آموزگاران زبان مادری صلاحيت خود را در مورد استفاده از کامپيوتر و تکنولوژی اطلاعاتی بالا خواهند برد.

بيشتر در اين باره به سوئدی بخوانيد.


Veckans dikt

 

شعر هفته

این جان جوان است که در نبضِ جهان است

بـرخیـز بـهـار اسـت و جهـان باز جـوان اسـت

ِDr. Namat Azarm

دکتر نعمت آزرم


وطن

دلشاد از آن بود که مراو راست خانه ای

کز هستيش  به جای   نماند  نشانه ای

خار و خسی که سازد از آن آشيانه ای

تا کی  ز دام  غافل  و در بند دانه ای؟

بر خيز  تا  دوباره  بسازيم   لانه ای!

مرغی که هست بر سر شاخیش لانه ای

گر باد   پشت پا  به  بساطش  زند  شبی

روز دگر  دوباره  به  منقار   می کشد

ای کم ز مرغ داده  ز کف آشيان خويش

بادی   وزيد  و لانه ی  ما  را  بباد  داد

شعر از جمال تهرانی  

Elevarbete:

 کار دانش آموزان:

Glad sommar!

 تعطيلات تابستان خوش بگذرد!

   

 

www.farsi.se

Arkiv خبرنامه های قبلی

 

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2008-06-20

 اداره ی پيشرفت مدارس سوئد
  مسئول سايت فارسی : ناهيد بيگلری
  آخرين تاريخ تمديد 2008-06-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

20080620