ارتقا صلاحيت آموزگاران 

هر ساله کنفرانسهايی به زبانهای مختلف از طرف اداره پيشرفت مدارس سوئد  در شهرهای مختلف  برگزار می شود
اين کنفرانسها برای آموزگاران فارسی در شهر مالمو برگزار می گردد که معمولا با شرکت نويسندگان ،  شاعران ، پداگوگها ، استادان زبان وادبيات و ديگر صاحب نظران همراه است . در اين کنفرانسها شيوه های جديد آموزشی معرفی شده و مورد بحث و بررسی قرار می گيرند   

بيشتر بخوانيد