اگر ويندوز اکس پ XP  داريد می توانيد قلم فارسی را روی کامپيوترتان سوار کنيد و احتياج به خريد قلم فارسی نداريد

برای گذاشتن قلم فارسی می توانيد به ترتيب زير عمل کنيد

1- Kontrollpanelen پانل کنترل

2- Datum, tid, språk och nationella inställningar تنظيم تاريخ و زمان و زبان

3- Lägg till ytterligare språk گذاشتن يک زبان جديد

4- Språk زبان

5- Installera filer för komplicerade skriftspråk och språk som skrivs från höger till vänster   گذاشتن زبانهای مشکل که از  راست به چپ نوشته می شوند

6- OK

7- Sätt in CD:n med etiketten Windows XP Home Edition
اگر سی دی را خواست می توانيد سی دی را بگذاريد

و بعد

1- Kontrollpanelen پانل کنترل

2- Datum, tid,språk och nationella inställningar تنظيم تاريخ و زمان و زبان

3- Lägg till ytterligare språk گذاشتن يک زبان جديد

4- Information اطلاعات

5- Lägg till بگذار

6- Inmatningspråk -------- persiska زبان فارسی

7- Tangentbordslayout ---------- persisk تانژانت فارسی

8- OK

در گوشه پايين صفحه سمت راست
SV
 نوشته می شود که با موشواره می توانيد آنرا به
FA
تغيير دهيد . می توانيد برای امتحان چند کلمه به فارسی روی
WordPad

 بنويسيد و برای ما با ايميل بفرستيد.                               موفق باشيد