Stadgar för Språkcentrum i Malmö

 

Antagna den 20110220

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Språkcentrum i Malmö ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningens har till ändamål att stödja flerspråkiga utbildningar som kan bidra till elevers bättre måluppfyllelse och utveckling. Föreningen är en personal kooperativ som ska producera och sälja tjänster och pedagogiska produkter. Medlemmar som producerar produkter eller levererar tjänster ska få sina arvode. Eventuella vinsten ska satsas i verksamheten. Medlemmar deltar i verksamheten genom att betala medlemsavgift och delta i verksamhetens aktiviteter.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5 Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 1000 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 250 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst 0 och högst fem styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är från första januari till 31 december.

§ 13 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1.         val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val
av protokollförare

2.         godkännande av röstlängden

3.         val av en eller två justeringsmän

4.         frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

5.         fastställande av dagordningen

6.         styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7.         beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8.         beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.         frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10.     medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11.     beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

12.     val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

13.     val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14.     val av valberedning

15.     övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

 

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 16 Vinstfördelning

Vi ska inte ta vinst. Eventuella vinsten ska satsas i verksamheten.Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 17 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.