1998 ÅRS LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö 98)

برنامه آموزشی پیشدبستانی سال  ( Lpfö98)

1 -  ارزشهای پایه ای پیشدبستانی و نقش کاربردی آنها

ارزشهای پایه ای

نهادهای پیشدبستانی بر پایه دمکراسی بنا گردیده و بهمین دلیل فعالیتهای آنها نیز بایستی با رعایت ارزشهای خدشه ناپذیر دموکراتیک صورت گیرد.  یکایک کارکنان نهادهای پیشدبستانی بایستی در جهت هموار نمودن اعتلای ارزشهای انسانی و نیز ارج نهادن بر ارزشهای اجتماعی تلاش نمایند.

یکی از وظایف عمده این فعالیتها نهادینه کردن ارزش ها و معیارهائیست که جامعه ما بر آنها استوار گردیده است. بعبارت دیگراحترام به شخصیت افراد، رعایت آزادی  و حیثیت اجتماعی آنان، اصل برابری انسانها، برابری زن و مرد و نیز ابراز همبستگی با ضعيفان و قشرهای آسیب پذیر جامعه ارزشهائیست که کارکنان نهادها بایستی در امور روزمره خود رعایت نمایند.

ارزشهای پایه ای در واقع بیانگر و رهنمود اخلاقی ای ایست که کار امور پیشدبستانی را تحت الشعاع قرار میدهد.  احترام به دیگران،  در نظر داشتن عدالت و برابری، و نیز رعایت حقوق خود و دیگران میبایستی در سرلوحه کار نهادها قرار گیرد. کودکان این ارزشها را در ضمن تجربیات روزمره خود فرامیگیرند. رفتار بزرگسالان بر درک و برداشت کودکان در امر رعایت حقوق و وظایف خود در یک جامعه دموکراتیک تاثیر گذاشته و از این رو این رفتار برای آنان از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.

تحقق بخشیدن به ارزشهای پایه ای مستلزم اینست که این ارزشها در جریان امور روزمره وضوح و تبلور بیابند. امور روزمره  نیز بایستی به روندی دموکراتیک صورت گیرد تا بتواند حس مسئولیت و علاقه در کودکان را تقویت کرده و در نهایت آنان را جهت ایفای نقش در جامعه آماده سازد.

تفاهم و انساندوستی

نهادهای پیشدبستانی باید توان و استعداد کودکان در درک مسئولیت و ایفای نقش اجتماعی را در آنچنان مسیری پرورش دهند که پایه های جامعه ای مبتنی بر همبستگی و تحمل افکار دیگران همان آوان شکل گیری شخصیت شان را تحت تاثیر قرار دهد.

مهد کودک بایستی احساس همدردی در کودکان را تقویت کرده  و آنانرا در درک وضعیت دیگران کمک کند. فعالیتهای مهد کودک بایستی در پرتو دلبستگی به فرد و بالابردن توان کودک در ابراز همبستگی و رعایت حال دیگران، مثلاٌ درک و احترام به این امر که انسانها دارای طرز فکر و روش های زندگی گوناگونی هستند، صورت گیرد. همچنین نیاز کودکان به اینکه از راههای گوناگون کنشهای فکری و رفتاری خود را  در روابط روزمره با یکدیگر  سازمان بخشند  را برآورده نماید.

امروزه تحرکهای روزافزون فرامرزی – مهاجرتها -  منجر به چند فرهنگی شدن مهد کودکها گردیده است. این امر پی ریزی اصل احترام به انسانها، صرفنظر از تعلقهای نژادی و طبقاتی، را ممکن میسازد.

عینیت و تنوع

درهای نهادهای پیشدبستانی باید بروی هرگونه برداشت و عقیده شخصی ای باز بوده و راه ابراز آنان را هموار کند. کودکان با ید بتوانند خود فکر کرده و بر پایه شرایط خود عمل نمایند.  مشارکت در امور و اعتماد به نفس در کودک بایستی تشویق و تقویت گردد.  والدین نیز میبایستی با همین اهداف و آمال، و نیز مطمئن از اینکه فرزندانشان تحت تاثیر این و یا آن طرز تفکر قرار نمیگیرند، آنان را به نهادهای پیشدبستانی بسپارند.

کلیه کارکنان نهادهای پیشدبستانی باید در جهت تحقق ارزشهای نامبرده در این برنامه آموزشی  تلاش کرده و موضع کاملاٌ روشنی در مقابل ارزشهای مغایر آن داشته باشند. رفتار بزرگسالان در برخورد با دختران و پسران و توقعاتی که از آنان دارند الگوی رفتاری زنانه و مردانه بودن را در آنان شکل میبخشد.  مهد کودک بایستی با تصویر سنتی جنسیت و نقش اجتماعی بر اساس جنسیت مبارزه نماید. دختران و پسران در مهد کودک باید از امکانات برابر برخوردار بوده  و فارق از  موانع و محدودیتهای حاصله از چهارچوب نقشهای سنتی علائق و استعدادشان را شکوفا سازند.

 

مهد کودک باید، هرجا که بکار میپردازد، در جهت تحقق اهداف پداگوژیکی فعالیتها تلاش نماید. رعایت رفاه و سلامت روانی کودک، امنیت، رشد و آموزش بایستی کلیه امور پیشدبستان را تحت الشعاع خود قرار دهد.

نیازها و استعدادهای کودکان از جهات مختلف باید مورد توچه قرارگیرد. باین مفهوم که فعالیتهای مهدها در همه جا یکسان نبوده  وبهمین دلیل منابع  و امکانات  موجود نباید بطور مساوی بین آنها تقسیم شود.

وظایف نهادهای پیشدبستانی

مهد کودک و کودکستان کودکان را جهت پروسه آموختن دانش سراسر عمری آماده میکنند. این پروسه باید برای همه شرکت کنندگان در آموزش خوش آیند، امیدبخش و پربار باشد. پروسه ای مرکب از فعالیتهای پداگوژیکی، مراقبت، تعلیم و تربیت. هدف این باشد که با همکاری والدین راه پرورش انسانهائی مسئول و اجتماعی هموار گردد.

پیشدبستان باید بتواند والدین را در رشد و تربیت فرزندان خود یاری دهد. باین معنی که هر کودکی بتواند بنا به توان و استعداد خود رشد نماید.

فعالیتهای پداگوژیکی بایستی کلیه کودکان مهد و کودکستان را در بر گیرد.  کودکانی که در مقایسه با دیگران  به کمک بیشتری نیازمندند باید باید بتوانند بر اساس آنچه که احتیاج دارند دریافت نمایند.  در اینجا نقش کارکنان در درک و تطابق خود با شرایط کودک و جلب اعتماد والدین، مهم میباشد، زیرا که این امر موجب اشتیاق کودک مسئله دار در آمدن به کودکستان بوده و مثبت میباشد.  کلیه کودکان باید لذت موفقیت در انجام کار و پیشرفت را تجربه کرده، بتوانند مشکلی را حل کرده و خود را فرد مفیدی از یک جمع حس نمایند.

نهاد پیشدبستانی بایستی این نکته که کودکان در محیط های گوناگون بزرگ شده و بر اساس تجربیات شخصی خود ارتباط برقرار کرده و  به مفهوم سازی میپپردازند توجه داشته باشد. بزرگسالان بایستی آنان را در کسب اعتماد به نفس و به دیگران یاری دهند. حس کنجکاوی، ابتکار سازندگی، علائق و شوق به یادگرفتن بایستی تقویت گردد. از جمله وظایف  نهاد پیشدبستانی نیز اینست که نیروی سازندگی و فرهنگسازی کودک را بکار گرفته و در ضمن میراث فرهنگی، ارزشها، سنتها، تاریخ، زبان و دانش خود را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهند.

پروسه بین المللی شدن جامعه سوئد شرایطی را فراهم آورده که بموجب آنها انسانها میبایستی خود را با زندگی در یک جامعه چند فرهنگی همساز نمایند.  کودکستان نقطه ملاقات اجتماعی ای است که میتواند این همسازی را تحقق بخشیده و کودکان را برای زندگی در جامعه ای چند ملیتی آماده سازد.  آگاهی از فرهنگ خود و سهیم شدن در فرهنگ دیگران توان انسان در درک شرایط زندگی و ارزشهای فرهنگی دیگران را ارتقاء میبخشد.  کودکستان میتواند کودکان خارجی تبار و یا متعلق به گروههای اقلیت را در کسب هویت چند فرهنگی کمک کند.

کودکستان باید محیط امنی برای کودکان بوده و امکانات بازی و فعالیت آنان را فراهم سازد. همچنین انگیزه کاوش در دنیای اطراف را در آنان بیدار نماید.  بچه ها باید در محیط کودکستان با بزرگسالانی که با استعدادهای آنها آشنا هستند در فعالیتهای فردی  و گروهی ارتباط داشته باشند.

فدرت برقراری ارتباط، کسب دانش و توان همکاری در جامعه ای که همواره دچار دگرگونی بوده و اطلاعات بسرعت گسترش مییابد از ملزومات بشمار میرود.

کودکستان باید پایه های فراگیری دانشی که در جامعه آینده در خدمت همه ی  شهروندان قرارمیگیرد را  پی ریزی نماید.

کودکان باید این امکان را بیابند که توان مشاهده ای و واکنشی خود را بالا ببرند. کودکستان باید آنچنان محیط اجتماعی و فرهنگی زنده ای باشد که بتواند قدرت ابتکار کودکان را به کار گرفته و ظرفیت  اجتماعی و ارتباطی آنان را گسترش دهد.  کودک همچنین باید امکان ياید که شخصاٌ در امری کند و کاو نموده و به پرسش و پاسخ بپردازد.

 

بازی نقش مهمی در امر آموختن و پرورش کودک ایفاء  میکند. استفاده آگاهانه از بازی در این راستا بایستی سرلوحه کار کودکستان قرار گیرد. بازی و روشهای  شادی آور قدرت تخیل،  احساس، ارتباط، توان تفکر سمبولیک  و نیز توان همکاری  و یافتن راه حل در کودک را بالا میبرد.  کودک در بازی سازنده و تجسمی امکان مییابد که احساسات، خاطرات و تجربیات خود را بیان کرده و مورد مداقعه قرار دهد.

کودکستان بایستی مسیر یادگیری را هموار نماید. واین خود مستلزم بحث خلاق درباره  محتوای مفاهیم واژه های  دانش و یادگیری  درگروههای کار میباشد.

دانش kunskap واژه ای مطلق و ساده نیست. این واژه  بیانگر و  دارای مفاهیم گوناگونی همچون اطلاعات، تفاهم، صلاحیت  و اعتماد میباشد. فعالیتهای نهاد پیشدبستانی باید تجربیات، علائق، انگیزه ها و نیروی  محرک فراگیری کودک را مبنا قرار دهد. کودکان با روی آوردن به بازی و همچنین از طریق مشاهده، گفتگو و واکنش ، دانش میآموزند، روابط اجتماعی را تجربه میکنند، تحقیق میکنند و میسازند.

آموختن کودکان را میتوان بوسیله روش کار تمائی temainriktat arbetssätt))  تداوم بخشید.

 

یادگیری هم در جریان رابطه میان بزرگسالان و خردسالان صورت میگیرد و هم طی روابط خردسالان با یکدیگر.

باید توجه داشت که گروه های متشکل از کودکان در امر آموزش و پرورش نقش مهمی ایفاء میکنند.  کودکستان بایستی تصویر مثبتی از کودکان، بعنوان افرادی پویا و سازنده،  در خودشان بوجود آورد  و باید آنان را یاری کند  که توان خود را  درامر استقلال تفکر، عمل، تحرک و یادگیری ، باور کنند.  بعبارت دیگر اینکه در امر یادگیری نکات گوناگونی مانند جنبه های فکری، زبانی، اخلاقی، عملی، احساسی و زیباشناختی را در نظر بگیرند.

 

بزرگسالان بایستی کودکان را یاری دهند که اینان با کارهای خودشان مهارتها و دانش خود را بالا برده و به انگیزه های نو دست یابند. چنین امری مستلزم اینست که اشکال مختلف زبانی و علمی و یادگیری توازن یافته و بصورت واحدی درآیند.

زبان و یادگیری با یکدیگر دارای پیوند ناگسستنی میباشند، مانند رابطه زبان و تحولات شخصیتی.  کودکستان باید برای پیشرفت زبانی کودک  اهمیت زیادی قائل شده و کنجکاوی و اشتیاق او را نسبت به دنیای کتاب و نوشتاری اش مورد تشویق و توجه قرار دهد. کودکان خارجی تباری که زبان مادری خود را میآموزند امکان بیشتری برای یادگیری زبان سوئدی  و سایر دروس دارند. کودکستان باید کمک کند که شاگردانی که زبان مادریشان سوئدی نیست بتوانند همزمان با سوئدی زبان مادریشان را نیز فرا گیرند.

ساختن و ایجاد رابطه از راههای گوناگون، مانند نقاشی، موزیک و آواز، تآتر، ریتمیک، رقص و همچنین  سخنرانی، کتاب و نوشته   محتوی و روش  کودکستان در جهت هموار نمودن آموزش و پرورش را تشکیل میدهد.

این امر در مورد بکارگیری مواد و تکنیک در امور فرم و ساخت نیز صادق میباشد. کودکستان همچنین میتواند در فعالیت های سازندگی و کاربردی خود از رسانه های گروهی و  انفورماتیک نیز بهره جوئی نماید.

کودکستان بایستی برای امور مربوط به محیط زیست و طبیعت اهمیت زیادی قائل گردد.  آشنا کردن کودکان با چگونگی رعایت رفتار اکولوژیک و القاء امید به آینده بایستی رهنمود فعالیتهای کودکستان قرار گیرد. کودکستان باید کودکان را در آموختن رفتاری مراقبت آمیز از طبیعت و محیط زیست و نیز  در امر آشنا کردن آنان با نقش شان درپروسه سوخت و سازطبیعت kretslopp  کمک کند. فعالیتها باید به کودکان بیاموزد که میتوان بگونه ای زیست که شرایط محیطی چه در حال و چه در آینده را بهتر از آنچه که است نمائیم.

پیشدبستان باید با در نظر گرفتن سن کودکان و مدتی که در کودکستان بسر برده اند محیط و ریتم روزانه دقیقاٌ برنامه ریزی شده ای ارائه دهد. نگهداری، خواب و فعالیتهای گوناگون باید شمرده و متوازن صورت گیرد.

کودکان باید بتوانند در طی روز به فعالیتهای مختلف بپردازند. همچنین  بگونه ای تنظیم گردد که گنجایش جائی برای   برنامه ها، رویا پردازیها و بازیهای خلاقه آنان، چه در هوای آزاد و چه در سالن، را داشته باشد.  کودکان در هنگام بیرون بودن بایستی امکان بازی کردن در محیط  برنامه ریزی شده و یا طبیعی را داشته باشند.

 

2 - هدف و رهنمود

کار کودکستان و نیز کیفیت آن بوسیله اهداف تعیین گردیده است.

دستورالعمل کارکنان مهد کودک و کودکستان ، حدود مسئولیت آنان و نیز مسئولیت گروه های کار در پیشبرد کارها در مسیر اهداف تعیین شده بوسیله برنامه آموزشی را مشخص میسازد.

2.1 نورم ها و ارزشها

کودکستان بایستی فعالانه و آگاهانه با تحت تاثیر قرار دادن و تشویق کودکان موجبات  تفاهم آنان با ارزشهای مشترک و دموکراتیک جامعه ما  و شمولیت این ارزشها به آنان را فراهم آورد.

 

اهداف

نهاد پیشدبستانی بایستی کودکان را در تلاش آنان به آموختن نکات زیر یاری دهد:

·                                  صمیمیت، احترام، همبستگی و مسئولیت

·                                  ارتقاء توان خود دررعایت حال و درک موقعیت دیگران و تمایل به کمک به آنان.

·                                  ارتقاء توان خود در جهت کشف، تعمق  و موضع گیری نسبت به مسائل اخلاقی گوناگون و روزمره.

·                                  درک اینکه انسانها بدون توجه به جنسیت،  موقعیت اجتماعی و تعلق قومی، با یکدیگر برابرند.

·                                  احترام به کلیه موجودات زنده و مراقبت از محیط زیست خود.

 

رهنمودها:

کلیه کارکنان کودکستان بایستی: 

·                                  به افراد احترام گذاشته و در جهت بوجود آوردن محیطی دموکراتیک در کودکستان بکوشند، محیطی که در آن اتحاد و مسئولیت حاکم بوده و کودکان امکان ابراز همدستگی بیابند.

·                                  کودکان را به همکاری با یکدیگر ترغیب کرده و آنان را در حل و فصل تضادها و رفع سوء تفاهماتشان یاری داده و مصالحه و احترام گذاشتن بیکدیگر را بآنان بیاموزند.

 

گروه کار ( arbetslaget )  مسئول اینست که:

·                                  نیازهای کودک  برآورده شده و او به منزلت انسانی خود آگاهی یابد.

·                                  روشهای دموکراتیک کاری جهت فعالیت کودکان درکودکستان بکار گرفته شود.

·                                  مسائل و نکات اخلاقی و اجتماعی را مطرح و مورد گفتگو قرار دهد.

·                                  کودکان را متوجه این سازد که انسانها دارای مواضع اخلاقی و ارزشی گوناگون بوده و طرز فکرو رفتار آنان بر پایه این عوامل میباشد.

·                                  مقررات و نورم های کاری و رفتاری برای گروه کودک تدوین کند.

·                                  در مورد امور پرورشی کودکان و تدوین  با والدین گفتگو کرده و مقررات و نورم های کاری و رفتاری در کودکستان با آنان تبادل نظر نماید.

 

2.2 رشد و آموختن

اهداف

تلاش کودکستان باید در این باشد که کودک:

 

·                                  هویت خود را اعتلا بخشیده و آنرا پناهگاه خود بداند.

·                                  حس کنجکاوی و شوق و نیز توان خود جهت بازی و فراگیری را تقویت کند.

·                                  براستقلال خود افزوده و به توان و قابلیت خود باور داشته باشد.

·                                  خود را در فرهنگ ملی سهیم دانسته و نسبت به فرهنگهای دیگر با احساس و احترام برخورد کند.

·                                  توان خود را برای شنیدن، گفتن، فکرکردن و اظهار نظر بالا ببرد.

·                                  توان خود را در زمینه کار فردی و گروهی، برخورد با مشکلات، درک حقوق و وظایف و نیز مسئولیت پذیری مقررات گروهی تقویت کند.

·                                  موتوریک ( حرکات دست و پا)، قدرت توازن بدن و بنیه خود را تقویت کرده ، همچنین اهمیت حفظ تندرستی خود را دریابد.

·                                  محتوای عبارات و اصطلاحات  را درک کرده و به کنه روابط آنها پی ببرد،  همچنین در جستجوی راههای تازه ای جهت شناخت پیرامون خود باشد.

·                                  زبان روزمره غنی و فصیحی بکار گرفته، بتواند با دیگران مراوده و ارتباط برقرار کرده و افکار خود را بزبان بیاورد.  

·                                  ذخیره لغوی خود، توان بازی با کلمات، توان نوشتاری، توانائی تشخیص علامات و مفاهیم آنها  از نقطه نظر ارتباطی را تقویت نماید.

·                                  فدرت خلاقه خود ونیز توان بیان احساسات، افکارو تجربیات خود از راههای گوناگون، مانند بازی، نقاشی، حرکات، آواز و موزیک، رقص و تآتر را تقویت نماید.

·                                  قدرت خلاقه اش در بکارگیری مواد و مصالح و نیز تکنیک جهت ساخت و ابداع را تقويت نمايد.

·                                  توان خود  در درک و استفاده  سازنده از ریاضیات را تقويت کند.

·                                  تشویق به درک کاربرد مفاهیمی چون عدد، اندازه گیری و فرم، و همچنین زمان و مکان بشود.

·                                  نقش خود در پروسه kretslopp  و پدیده های ساده طبیعی را درک کند، همچنین دانش  خود در مورد حیوانات و گیاهان را بالا ببرد.

·                                  در صورتیکه زبان مادری اش سوئدی نیست هویت فرهنگی خود را تقویت کرده و بتواند به زبانهای سوئدی و مادری ارتباط برقرار کند.

 

رهنمودها

کلیه کارکنان کودکستان بایستی: 

·                                  با همکاری یکدیگر محیط مناسبی جهت رشد و پرورش، بازی و آموختن – با توجه ویژه به کودکانی که بدلائل گوناگون نیاز بیشتری به کمک دارند – را ارائه دهند.

      گروه کار میبایستی:

·                                   برنامه کار در گروه را بگونه ای پیش ببرد که کودکان:

-        با توجه به  شرایط امکانات خود رشد یابند و در بکارگیری حداکثر توان خود ترغیب گردند.

-        احساس کنند که آموختن مفاهیم و پدیده های نو برایشان مفید و جالب است.

-        در چالش با پدیده ها و شرایط نو قرار داده شده و شوق کسب علوم، مهارتهای گوناگون و تجربیات تازه در آنان برانگیخته گردد.

-        در پروسه رشد اجتماعی خود حمایت شده و تشویق شوند.

-        شرایط مناسبی جهت برقراری  روابط پایدار با دیگران برایشان فراهم شده و خود را در گروه امن احساس کنند.

-        از نظر تکامل زبانی و ارتباطی بآنان کمکهای لازم بشود.

-        کمکهای لازم در جهت تحرک و تمرین ژیمناستیکی اندامهای موتوریک آنان دریافت کنند.

-        تلاش نمایند که محیط کودکستان و ریتم  برنامه کاری و مراقبتی آن برای کودک دلپذیر باشد.

·                                  اشتیاق کودکان به کسب دانش در جهت عملی را هدایت کرده و قدرت کارآئی آنها را تقویت کنند.

·                                  کودکانی که بدلائل گوناگون نیاز بیشتری به کمک دارند ترغیب شده و کمکهای ویژه دریافت کنند.

·                                  حس کنجکاوی کودکان و درک مقدماتی زبان نوشتاری و ریاضی در آنان را تقویت نمایند.

·                                  به کودکان امکان داده شود که نقش و تاثیر کارهای خود بر محیط زیست را دریابند.

·                                  به کودکان امکان داده شود که با پیرامون خود و آنچه که در زندگی روزمره نقش ایفاء میکند  و نیز با نهادها و فعالیتهای فرهنگی پیرامون خود آشنا شوند.

 

 

 

2.3 نفوذ کودکان

اهداف

تلاش کودکستان باید در این باشد که کودک:

·                                  توان خود در جهت بیان افکار و عقاید خود را بکار گرفته و از این راه امکان یابد که بر شرایط خود تاثیر بگذارد.

·                                  توان خود در جهت مسئولیت پذیری در مورد اعمال خود، کودکستان و پیرامونش  را بکار گیرد.

·                                  توان خود در جهت درک اصول دمکراتیک و رفتار بر اساس آنها از راه مشارکت، همکاری و تصمیم گیری در امور  را بکار گیرد

رهنمودها.

کلیه کارکنان کودکستان بایستی:

·                                  در جهت ترغیب و قادر ساختن کودک در قبول مسئولیت و اثر گذاری در امور کودکستان تلاش نمایند.

·                                  تلاش نمایند که افکار و عقاید کودکان مورد احترام یکدیگر قرار گیرد.

گروه کار میباید:

·                                  توان و خواسته  ی کودک در قبول هرچه بیشتر مسئولیت در امور خود و در روابط درون گروه را بکار گیرند.

·                                  توجه داشته باشند که کلیه کودکان امکان یابند که بنا بتوان خود روی محتوای فعالیتها  و روش کار کودکستان تاثیر گذاشته  و در ارزیابی عملکرد پیشدبستان شرکت نمایند.

·                                  توجه داشته باشند که دختر ها و پسرها به یک اندازه در و بر اجرای نفوذ داشته باشند.

·                                  کودکان را در امر مشارکت و مسئولیت پذیری  و نیز حقوق و وظایف جاری در یک جامعه دموکراتیک آماده نمایند.

2.4 پیشدبستان و خانه

رهنمودها.

کلیه کارکنان کودکستان بایستی:

·                                  احترام والدین را نگهداشته تلاش نمایند که روابطی بر پایه اعتماد متقابل میان آنان و کارکنان کودکستان برقرار گردد.

گروه کار میباید:

·                                  و مسئول اینست که برای هر کودک و والدینش برنامه توجیهی  و آگاهی دهنده ( introduktion) ترتیب دهد.

·                                  مرتباَ با والدین کودک در مورد وضعیت رفاهی، پرورشی و یادگیری چه در کودکستان  وچه در بیرون از آن گفتگو کرده و نیز جلسه گفتمان پداگوژیکی (utvecklingssamtal) داشته باشد.

·                                  به والدین امکان دهد که در مشخص کردن اهداف برنامه ریزی پداگوژیکی ایفای نقش نمایند.

·                                  در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای کودکستان نظریات والدین را مورد توجه قرار دهند.

·                                  توجه داشته باشد که والدین در ارزیابی فعاکیتهای کودکستان شرکت داشته باشند.

 

2.5 همکاری کلاس آمادگی دبستانی،  دبستان و باشگاه اوقات فراغت کودکان (fritidshem )

رهنمودها.

کلیه کارکنان کودکستان بایستی:

·                                  با مسئولین کلاس آمادگی، دبستان و باشگاه اوقات فراغت کودکان اطلاعات و تجربیات مبادله کرده  و همکاری نمایند.

 

·                                  باتفاق مسئولین کلاس آمادگی، دبستان و باشگاه اوقات فراغت کودکان نیازهای کودک به اقدامات حمایتی و ترغیبی را مورد بررسی قراردهند.

 

 

    

این تصویبنامه باید در مجموعه تصویبنامه های سازمان آموزشی کشور

 (Svenska Statens skolverks författningssamling) درج گردد.

این تصویبنامه از اول اوت 1998 لازم الاجرا میگردد.

نماینده دولت ایلوا یوهانسون Ylva Johansson

باربارا کورپی Barbara Korpi

( وزارت آموزش و پرورش)