همکار عزيز ،  لطفا نام شاگردان خود را که قرار است جايزه دريافت کنند ،  يکی يکی  در زير بنويسيد و دگمه ی بفرست را کليک کنيد:

نام    کلاس    مدرسه    شهر    نام آموزگار