دموكراسی در سوئد        

سوئد كشوری است با نظام دموكراتیك یا به كلامی دیگر پارلمانتاریستی كه به اصطلاح به حكومت مردم بر مردم  مشهور شده است. دموكراسی سوئد را می توان به طور خلاصه  چنین توضیح داد:
مردم چهار سال به چهارسال در انتخابات همگانی نماینده هایی را برمی گزینند تا تصمیم های سیاسی را بگيرند. پس از تصمیم گیری توسط این نمایندگان، وظیفه ی ادارات و سازمانهای اجرایی است تا آنها را به مرحله ی اجرا در آورند. بجز شركت در انتخابات، می توان مثلاً با شركت در فعالیتهای احزاب یا سازمانهای سیاسی و نیز از طریق نوشتن مقالات در رسانه های گروهی، در تصمیم گیریهای سیاسی تأثیر گذاشت.

تصمیم های سیاسی باید با خواسته های شهروندان مطابقت كنند. در صورت وجود عقاید گوناگون در هنگام تصمیم گیری سیاسی، در آخر، خواست اكثریت است كه تعیین كننده خواهد بود، هرچند که معمولاً به نظرات اقلیت پارلمانی نیز توجه می شود. تصمیم های گرفته شده هم  در مجامع سیاسی  و هم در سازمانها ممكن است  نتیجه ی  سازش میان  طرفین یا به بیان دیگر نتیجه ی  تعدیل درخواسته های آنان باشد.

در قانون مشخص شده است كه ارزشهای دموكراتیك باید در تمام زمینه های اجتماعی ملاك عمل قرار گیرند.  به بیان دیگر، در سوئد نماینده های منتخب مردمند كه تصمیمات سیاسی را می گيرند. دولت نماينده ی مردم است.  دموكراسی سوئد را می توان دموكراسی غیر مستقیم نامید، چون در چنین دموكراسی تصمیمات سیاسی نه بوسیله خود مردم بلكه بوسیله ی  نمایندگان مردم  گرفته خواهد شد. 

سه مجمع انتخاب شده مردم وجود دارند:  شورای كمون،  شورای استان  و  مجلس ملی یا پارلمان. شورای كمون در همه ی ۲۸۴  كمون كشور وجود دارد. بیشتر كمونها  نیز زیر پوشش ۲۳  شورای استان قرار دارند. نماینده های هر سه مجمع نامبرده هر چهار سال  در انتخابات همگانی  انتخاب می شوند.  اتباع  سوئدی دارای ۱۸ سال یا بیشتر از حق رأی در این انتخابات برخوردار هستند. اتباع خارجی نیز می توانند در انتخابات شورای كمون و استان شركت كنند، به شرطی كه سنشان ۱۸ سال یا بیشتر و حداقل سه سال ساكن سوئد بوده باشند. فردی كه  شرایط رأی دادن را داشته  باشد، قابل انتخاب شدن نیز هست.              

نظام دولتی پارلمانتاریستی است، بدین معنا كه هیئت دولت باید رأی اعتماد پارلمان را داشته باشد و در اخذ تصمیم های مهم از حمایت ( اكثریت) آن برخوردار باشد. حزب یا بلوكی كه بیشترین تعداد آرا  را در انتحابات بدست آورد، می تواند دولت را تشكیل بدهد.           

سوئد  یك كشور پادشاهی است، امَا امروزه  وظايف  پادشاه  نمایندگی  كشور است  و  جنبه ی تشریفاتی دارد.

 تمرين :

 1 -  پنج  پرسش از درس بالا  پيدا  کنيد  و در دفتر خود  بنويسيد.

 2 - پانزده  واژه ی  دشوار  را  در  دفتر خود يادداشت کنيد.

 3 - معنی واژه ها  و جواب پرسشها را از دوستان خود در کلاس  بپرسيد و درباره ی آنها بحث کنيد.