من بهارم

شعر از : فاطمه گوردينی

من بهارم     

من بهارم     

فصل باران   

سبز و خرم

شاد وخندان

دانه ها را دوست دارم

بازی پروانه ها را دوست دارم

آسمان را

آفتاب مهربان را دوست دارم

روی گل را

رنگ گل را

بوی گل را دوست دارم

ماهیان را

توی چشمه

توی دریا دوست دارم

هر کجا را

باغ و بستان

کوه و صحرا دوست دارم

دوست دارم

من بهارم

من بهارم