ِ
Den sjätte Kurs och samnordiska konferensen
för persiska modersmålslärare ägde rum den 8, 9 och 10 november 2007 på Lärarutbildningen i Malmö
.

Över 40 persiska modersmålslärare och experter från 20 kommuner i Sverige, Danmark, Norge och Frankrike deltog i konferensen.

ششمين کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان فارسی
در روزهای 8 ، 9  و 10 نوامبر 2007  در دانشگاه تربيت معلم مالمو در سوئد برگزار شد .

هر ساله  کنفرانسهايی به زبانهای مختلف از طرف اداره پيشرفت مدارس سوئد  در شهرهای مختلف سوئد برگزار می شود. اين کنفرانسها برای آموزگاران زبان فارسی در شهر مالمو برگزار می گردد  که معمولا با شرکت نويسندگان ،  شاعران ، پداگوگها ، استادان زبان وادبيات و ديگر صاحب نظران همراه است . در اين کنفرانسها شيوه های جديد آموزشی نيز معرفی شده و مورد بحث و بررسی  قرار می گيرند. 
ششمين کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران با شرکت بيش از چهل نفر از آموزگاران  و کارشناسان زبان فارسی از بيست کمون سوئد، دانمارک ، نروژ و فرانسه در شهر مالمو برگزار شد.

ِDen första dagen 2007-11-08

روز اول کنفرانس 2007.11.08

Efter samling och lunch fick deltagarna i uppgift att diskutera den gränslösa kulturen av Dr. Manavi

 بعد از گرد همايی و ناهار آقای دکتر مانوی از شرکت کنندگان خواست تا درباره ی فرهنگ بدون مرز به بحث و گفتگو بپردازند.

Deltagarna delades i mindre grupper och diskuterade den gränslösa kulturen.

 شرکت کنندگان به گروههای کوچکتر تقسيم شدند و درباره ی فرهنگ بدون مرز به بحث و گفتگو پرداختند.

Sedan berättade Mahmud Gramin om sin erfarenhet som distanslärare.

سپس آفای محمود گرامين درباره ی تجربه ی خود به عنوان آموزگار راه دور سخن گفت .

Azar Ghorbani visade de nya böckerna och talade om deras för och nackdelar. Hon talade om hennes elevers positiva ställningstaganden om den nya läseboken som publicerades av Myndigheten för skolutveckling.

خانم آذر قربانی کتابهای جديد را نشان داد و وجوه مثبت و منفی آنها را نام برد. او همچنين از برخورد مثبت شاگردانش نسبت به کتاب جديدی که اداره ی پيشرفت مدارس سوئد منتشر کرده است سخن گفت .

Dr Nemat Azarm talade om kulturhistoria. Han fängslade deltagarna under sitt två timmar långa tal. Nästan alla konferensdeltagare önskade delta i hans kurs om det hade funnits någon i Malmö.

آقای دکتر نعمت آزرم درباره ی تاريخ فرهنگ سخنرانی کرد. او شرکت کنندگان را در طول سخنرانی دو ساعته ی خود در جای خود ميخکوب کرد. تقريبا همه ی شرکت کنندگان مايل بودند که اگر ايشان کورسی  در مالمو داشتند در آن شرکت کنند.

ِ  
ِDen andra dagen 2007-11-09

روز دوم کنفرانس 2007.11.09

Nahid Biglari talade om Smart Board som ett pedagogiskt verktyg. Hon talade även om de nya digitala metoderna. Nahid visade även en liten film av sin undervisning i Söderkulla skolan där eleverna använde Smart Board för att lära sig mer.

 خانم ناهيد بيگلری درباره ی تابلوی هوشمند ، به عنوان يک ابزار پداگوژيکی  صحبت کرد . او درباره ی متد های جديد آموزشی نيز سخن گفت. خانم ناهيد يک فيلم کوچک هم از تدريس خود در مدرسه ی سودرکولا نمايش داد که در آن دانش آموزان از تابلوی هوشمند استفاده می کردند.

Farhad Khaghani talade om ungdomar i Sverige och gapet mellan föräldrar och deras tonåringar.

 آقای فرهاد خاقانی درباره ی نوجوانان در سوئد و شکاف بين والدين و نوجوانانشان سخنرانی کرد.

Efter lunch  talade Mai Beijer, Myndigheten för  skolutvecklings undervisningsråd , om Europeisk ram kursplan för språkundervisning..

 بعد از ناهار خانم مای به ير ، مشاور آموزشی اداره ی پيشرفت مدارس شوئد ، درباره ی چهارچوب برنامه ی آموزشی برای تدريس زبان در اتحاديه ی مشترک اروپا صحبت کرد.

Mai Beijer använde sig av en enkät undersökning för att lära modersmålslärarna hur man utvärdera språkliga kompetenser.

خانم مای به ير از يک  فرم پرسشی استفاده کرد تا به آموزگاران نشان بدهد که چگونه  می توان صلاحيت زبانی  را  ارزيابی  کرد.

Efter några minuters paus berättade Viollca Haxha om Resurscentrum för mångfaldens skola. Hon berättade även om forskningscirklar som har börjat i Malmö och som ska bildas i hela landet..

بعد از چند دقيقه تنقس خانم ويولسا هاکسا  درباره ی مرکز منابع برای گوناگونی مدارس صحبت کرد. او همچنين درباره ی گروه های تحقيقاتی که در مالمو شروع شده اند و قرار است در تمام سوئد نيزتشکيل شوند ، سخن گفت.

Javad Arbabi visade hemsidan webbmatte som kan även användas av modersmålslärare.

آقای جواد اربابی سايت رياضی را که آموزگاران زبان مادری نيز می توانند از آن استفاده کنند ، نشان داد.

Soheyla Anari talade om  barn med sociala problem.

خانم سهيلا اناری درباره ی کودکانی که مشکل اجتماعی دارند سخنرانی کرد.

Efter persisk musik som spelades av Reza Shayesteh, Nadim Alkhalidi och Sam Shayesteh, läste Sohrab Rahimi sin dikt till minne av poeten Ali Djamshidi.

بعد از موسيقی ايرانی که توسط آفای رضا شايسته ، خانم نديم و آفای سام شايسته اجرا شد، آقای سهراب رحيمی شعر خود را که به ياد شاعر زنده ياد ، علی جمشيدی سروده بود ، خواند.

Dr. Nemat Azarm läste några av sina dikter med inlevelse..

آقای دکتر نعمت آزرم  چند شعر خود  را  با احساس خواند.

ِ  
Den tredje dagen 2007-11-10

روز سوم کنفرانس 2007.11.10

Den tredje dagen börjades med en föreläsning av Mahmud Gramin om komatering.

 روز سوم با سخنرانی آقای محمود گرامين درباره ی ويرگول گذاری آغاز شد.

Sedan talade Nahid Biglari om tre olika sätt att ha distans undervisning. Hon berättade även om utvecklingsgrupperna.

 سپس خانم ناهيد بيگلری درباره ی سه روش آموزش از راه دور صحبت کرد. او همچنين درباره ی گروههای پيشرفت سخن گفت .

Dr Hassouri talade om kultur och konst.

 آفای دکتر حصوری درباره ی هنر و فرهنگ سخنرانی کرد.

Prov exemplar samlades för att jämföras och utvärderas i Prov-gruppen.

 نمونه های امتحانی جمع آوری شد تا گروه آزمون آنها را مقايسه  و ارزيابی  کند.

Dr. Arjang Manavi sammanfattade grupparbetens redovisningar och berättade om den gränslösa kulturen. Sedan utvärderades konferensen och deltagarnas förslag för nästa konferens samlades.

آقای دکتر ارژنگ مانوی ارائه ی نظرات گروهها را خلاصه کرد و درباره ی فرهنگ بدون مرز سخنرانی کرد. سپس کنفرانس مورد ارزيابی قرار گرفت و پيشنهادات شرکت کنندگان برای کنفرانس آينده جمع آوری شد.

Och på det sättet slutade den innehållsrika konferensen och deltagarna tackade Nahid Biglari och de andra konferens arrangörerna.

 و به اين ترتيب يک کنفرانس پربار ديگر نيز به پايان رسيد و شرکت کنندگان از ناهيد بيگلری  و ديگر ترتيب دهندگان اين کنفرانس تشکر کردند.

   

Andra bilder

عکسهای ديگر

 

 

   

   

 

 

 

 

* Program  * Inbjudan  * Anmälan

* برنامه   * دعوتنامه   * ثبت نام

   
* Konferens arkiv    * För lärare

* آرشيو کنفرانسها    * برای آموزگاران

   
   
 
Ansvarig för sidan:nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad:                   2009-11-02

مسئول سايت  فارسی : ناهيد بيگلری
 آخرين تاريخ  تمديد اين صفحه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

20071121