سايت فارسی اداره ی  مدارس سوئد

SWEDISH NATIONAL AGENCY FOR SCHOOL
Kurs och samnordisk konferens för persiska modersmålslärare ägde rum den 28 och 29 november 2008 i Malmö.

کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان فارسی در روزهای جمعه 28  و شنبه 29   نوامبر 2008  در مالمو برگزار شد.

35 persiska modersmålslärare och experter  från 18 kommuner i Sverige, Danmark, Norge och Frankrike samlades på Limhamn Folketshus i Malmö.    Program

35 آموزگار و کارشناس زبان مادری از 18 کمون سوئد ، دانمارک ، نروژ و فرانسه  در خانه ی مردم  ليم هامن در شهر مالمو گرد هم آمدند . برنامه

Konferensens tema var "Betyg och bedömning"

تمای کنفرانس " نمره و ارزش گذاری " بود.

Lärarna intervjuade varandra för att lära känna varandra bättre.

آموزگاران بايکديگر گفتگو کردند تا همديگر را بهتر بشناسند.

Sedan presenterade de varandra..

سپس آموزگاران يکديگر را معرفی کردند.

Nahid Biglari berättade om betyg och bedömning i Sverige ur ett historiskt perspektiv. Hon berättade även om det nuvarande och det framtida betygsystemet.

خانم  ناهيد بيگلری درباره ی تاريخ نمره و ارزش گذاری در سوئد تعريف کرد . او همچنين درباره ی سيستم نمره گذاری کنونی  و آينده صحبت کرد.

Lärarna fick bl a Utbildningsdepartementets pressmeddelande, gymnasiets kursplan på svenska och på persiska samt Gymnasiebokens innehålls förteckning.

آموزگاران از جمله اطلاعيه های مطبوعاتی دپارتمان آموزشی ، برنامه های دوره های دبيرستان به سوئدی و فارسی و فهرست کتاب دبيرستان را دريافت کردند.

Nahid Biglari bad lärarna diskutera och arbeta  i olika grupper.

خانم ناهيد بيگلری از آموزگاران خواست تا در گروههای کاری به بحث و گفتگو بپردازند.

Lärarna fick i uppgift att välja olika texter som kan ligga till grund för att producera prov för kurs A, kurs B och kurs C.

آموزگاران درسهايی را که برای تهيه ی آزمون کورس های آ ، ب  و  ٍث  دبيرستان بود انتخاب کردند.

Efter grupparbete berättade Azar ghorbani om  nya läromedel.

بعد از کار گروهی خانم آذر قربانی درباره ی مواد آموزشی جديد صحبت کرد.

Efter middagen talade Dr. Nemat Azarm om Nima och modern poesi.

بعد از شام آقای  دکتر نعمت آزرم درباره ی نيما و شعر نو صحبت کرد.

Sedan läste poeten Hassan Sahelneshin, några av sina dikter. Bland dem fanns en dikt som han hade skrivit om den förra årets konferensen..

سپس آقای حسن ساحل نشين، شاعر ، چند قطعه از شعرهايی را که سروده بود خواند. درميان اين شعر ها شعری بود که او درباره ی کنفرانس پارسال سروده بود. 

Mokhtar Barazesh spelade piano och sjöng några sånger.

 آفای مختار برازش آهنگهايی را با پيانو نواختند و ترانه هايی را خواندند.

Sedan läste Sohrab Rahimi några dikter av sin bok.

سپس آقای سهراب رحيمی چند شعر خود را از روی کتابشان خواندند.

Till sist var det Nemat Azarm som läste några dikter av sina böcker med inlevelse.

در آخر آقای دکتر نعمت آزرم چندين شعر از کتابهايش را با احساس خواند.

   
Javad Arbabi talade om Irans mytologi och bad lärarna fundera på den.

آقای جواد اربابی درباره ی اسطوره در ايرا ن صحبت کرد و از آموزگاران خواست تا در اين باره بيانديشند.

Sedan talade Nahid Biglari om IT som pedagogiskt verktyg. Hon visade bl.a hur eleverna skulle kunna producera digitala berättelser.

سپس خانم ناهيد بيگلری درباره ی آی تی به عنوان يک ابزار پداگوژيکی سخنرانی کرد. او ،  از جمله  نشان داد که چگونه دانش آموزان می توانند داستانهای ديجيتالی بسازند.

Mats Wennerholm visade hur man kunde översätta texter direkt på nätet.

آقای متس ونرهولم نشان داد که چگونه می شود يک تکست را مستقيما روی نت ترجمه کرد.

Han visade en film av utbildningsministern.

او يک فيلم درباره ی وزير آموزش نشان داد.

Mats Wennerholm talade även om andra resurser på Tema modersmål som lärarna skulle kunna använda.

Lärarna bad Mats Wennerholm att ordna sådana kurser flera tillfällen om året.
 

آقای متس ونرهولم همچنين درباره ی منابعی که در سايت زبان مادری وجود دارد اشاره کرد که آموزگاران می توانند از آنها استفاده کنند.

آموزگاران از آقای متس ونرهولم تقاصا کردند که چنين کورس هايی در دفعات بيشتری در سال گذاشته شود.
 

Efter lunch talade Arjang Manavi om sägen.

بعد از ناهار ، آقای ارژنگ مانوی درباره ی ادبيات مردمی صحبت کرد.

Atosa Mahmoodi talade om  Gheshm , en ö i södra Iran.

خانم آتوسا محمودی درباره ی قشم ، جزيره ای در جنوب ايران صحبت کرد.

Ebrahim Golshenas läste några berättelser av sin bok.

آقای ابراهيم گلشناس داستانهايی را از کتابش خواند.

Mokhtar Barazesh talade om modersmålsundervisning i Norge.

آقای مختار برازش درباره ی آموزش زبان مادری در نروژ صحبت کرد.

Under konferensen lämnade lärarna sina texter till sina kollegor.

De som hade sina bärbara datorer med sig kunde under lunch tid installera det programmet som Nahid Biglari berättade om och hade med sig.

در طی کنفرانس آموزگاران مواد آموزشی خود را در اختيار همکاران ديگر قراردادند.

کسانی که کامپيوتر دستی خود را آورده بودند توانستند برنامه ای را که خانم بيگلری درباره اش توضيح داده و با خود آورده  بود را در وقت ناهار ضبط کنند.

   
 

 

Till sist utvärderade lärarna kursen och de tackade Nahid Biglari och andra medarbetarna som hade ordnat kursen.

در پايان آموزگاران کورس را ارزيابی کردند و از خانم ناهيد بيگلری و ديگر همکاران تشکر و قدردانی نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

20081206