خبرنامه 22     Nyhetsbrev 22
 

دولت برای پيشرفت معلومات زبانی  و آموزش  زبان مادری تلاش می کند. 
225 ميليون کرون برعليه نابرابری در مدارس

Regeringen vill satsa på språkutveckling och modersmålsundervisning
Skolministern Ibrahim Baylan presenterar satsningar för att öka andelen elever som klarar skolan med godkända betyg. Fokus kommer till stor del att ligga på språkutveckling och modersmålsundervisning. Läs mer
i pressmeddelande från Utbildnings- och kulturdepartementet.

ابراهیم  بایلان  وزیر آموزش و پرورش در يک مصاحبه ی  مطبوعاتی اعلام کرد که دولت برای بهتر شدن وضع مدارس تلاش خواهد کرد. اين تلاش ، تعداد  قبولی  در مدارس را افزايش خواهد داد.  
                                          بيشتر به فارسی بخوانيد

   

 

Modersmål - Välkommen in!
Goda språkkunskaper är centrala för alla barn- och elever. 
 
Läs brevet som skrivits av några modersmålslärare och  publicerats i olika tidningar och webbplatser.

زبان مادری- خوش آمديد!
معلومات زبانی خوب  برای همه ی  کودکان  و دانش آموزان  نقش محوری  دارد.
 نامه ای را که توسط عده ای از آموزگاران زبان مادری نوشته شده  و در روزنامه های مختلف به چاپ رسيده است بخوانيد. 

Tävlingar:
1 - Tio bilder och tio meningar
Elever väljer 10 bilder och skriver tio meningar. Texterna och bilderna måste skickas till oss senast den första oktober 2005. Vinnarna annonseras på Temaplatsen den 21 februari 2006. Prisen ska delas ut genom modersmålslärarna.


مسابقه ها :
1 - مسابقه ی ده عکس و ده جمله
دانش آموزان می توانند ده عکس انتخاب کنند و برای هر عکس يک جمله بنويسند و تا قبل از اول اکتبر 2005  به ما ايميل کنند. اسامی برندگان در روز 21 فوريه  2006 ، روز زبان مادری ، اعلام خواهد شد و جوايز توسط آموزگاران  زبان مادری  ارسال خواهد گرديد.

2 - Intervju
Elever som vill delta i tävlingen kan göra en intervju med någon som han eller hon tycker om. Intervjun ska skickas till oss senast den första oktober 2005. Vinnarna annonseras på Temaplatsen den 21 februari 2006. Prisen ska delas ut genom modersmålslärarna.


2 - مسابقه ی  خبرنگاری
دانش آموزانی که مايلند در مسابقه خبرنگاری شرکت کنند می توانند با  فرد مورد علاقه خود مصاحبه کنند و تا قبل از اول اکتبر 2005 به ما بفرستند.  اسامی برندگان در روز 21 فوريه2006 ، روز زبان مادری ، اعلام خواهد شد  و جوايز توسط آموزگاران  زبان مادری  ارسال خواهد گرديد.
 

Kurs och
s
amnordisk konferens för modersmålslärare i persiska Den årliga samnordiska konferensen för persiska modersmålslärare äger rum under oktober månad 2005 i Malmö.
De som vill hjälpa till eller har förslag kan snarast möjligt ta kontakt med Nahid Biglari :
nahid.biglari@malmo.se

کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان مادری فارسی  در مالمو
کنفرانس
سراسری سالا نه آموزگاران زبان فارسی در ماه اکتبر در شهر مالمو برکزار خواهد شد. بدينوسيله از آموزگارانی که پيشنهادی دارند و يا مايل به همکاری  جهت هرچه بهتر برگزار کردن اين کنفرانس هستند دعوت می شود که هرچه زودتر با ناهيد بيگلری تماس بگيرند
nahid.biglari@malmo.se


 

Intresserade av distansundervisning
Om du är intresserad av distansundervisning kan du anmäla dig på  nedanstående adress. Vi ska ordna särskilda möjligheter för intresserade lärare.

آموزگاران علاقه مند به استفاده از اينترنت در تدريس فارسی
اگر مايل به تدريس مکاتبه ای هستيد می توانيد به آدرس زير مراجعه کنيد و فرم ثبت نام را پر کنيد. سايت فارسی در نظر دارد امکانات ويژه ای  برای آموزگاران علاقمند ايجاد کند.

http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/medlem.htm
 


Arkiv خبرنامه های قبلی
 

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2009-11-02
Modersmålsundervisningen i Malmö i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling