خبرنامه 47  Nyhetsbrev 47


Kurs och samnordisk konferens för persiska modersmålslärare ska äga rum den 8, 9 och 10 november 2007 i Malmö

کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان فارسی در روزهای 8 ، 9  و 10 نوامبر 2007  در مالمو برگزار خواهد شد.

Myndigheten för skolutveckling  i samarbete med Resurscentrum för Mångfaldens Skola och Lärarutbildningen i Malmö högskolan, inbjuder persiska modersmålslärare till 4 dagars kompetensutvecklingskurs.

اداره پيشرفت مدارس سوئد با همكاری مرکز منابع برای گوناگونی مدارس در كمون مالمو و دانشکده ی تربيت معلم دانشگاه مالمو، آموزگاران زبان فارسی را به شركت در كنفرانس آموزشی  4 روزه  دعوت می نماید .

* Inbjudan * Program

' برنامه

' دعوتنامه

* Anmälan * Hotell i Malmö

' هتل در مالمو

' ثبت نام

* Förra årets kurs/konferens

' گزارش کورس و کنفرانس پارسال


Flerspråkig matematik
Matematik i ett interkulturellt och flerspråkigt perspektiv. Kursen vänder sig till dig som är matematik- eller modersmålslärare. Du anmäler dig direkt på de olika lärosätenas hemsidor. Läs mer

رياضيات چندزبانه
رياضيات در پرسپکتيو چند فرهنگی و چند زبانی.
اين کورس برای شما که آموزگار زبان مادری و يا آموزگار رياضی هستيد در دانشگاههای مختلف گذاشته شده است. شما می توانيد مستقيما در اينترنت ثبت نام کنيد.  بيشتر بخوانيد


Hjälp djuren hem.

Lämplig för grupp 1
( klass 0-3)
 

به حيوانات کمک کنيد به لانه بروند.

مناسب برای دانش آموزان گروه اول
(کلاسهای پيش دبستانی تا سوم)  
 


Utvecklingsgrupper

Persiska modersmålslärare inbjuds att delta i persiska utvecklingsgrupper:
Läs mer


گروههای پيشرفت (
آموزگاران فارسی)

از آموزگاران فارسی  که مايلند در گروههای پيشرفت شرکت کنند  دعوت می شود که در يکی از گروههای زير ثبت نام نمايند.     بيشتر بخوانيد


Frågor-19 och 21

Läseboken
Persiska för elever i mellanåldern (4-6)
Myndigheten för skolutveckling


پرسش درس های 19 و21

کتاب فارسی
دوره ی دوم دبستان
( کلاسهای چهارم تا ششم )

چاپ اداره ی پيشرفت مدارس

   

Läsebok på persiska för mellanåldern ( 4-6)

Detta är en nyskriven lärobok på persiska för mellanåldern år 4-6 i grundskolan. För texterna svarar erfarna modersmålslärare. Innehåller texter om familjen, skolan, olika yrken, traditionella sagor  samt många texter med faktainnehåll t. ex. om solsystemet, djur och växter, stenåldern i Iran. Texterna kan även användas bland äldre elever. Ger underlag för att uppnå kursplanens mål för modersmålsämnet. Rikligt illustrerad.

Läs mer och beställ

کتاب فارسی 6-4

برای دانش آموزان دوره ی  دوم

اين کتاب آموزشی فارسی برای دانش آموزان کلاسهای چهارم  تا ششم تهيه شده است.  متن درسها توسط آموزگاران باتجربه نوشته و گردآوری شده است. اين کتاب شامل درسهايی  درباره ی خانواده، مدرسه، شغل های مختلف، داستانهای سنتی و همچنين مطالب علمی مانند متن هايی درباره ی منظومه ی خورشيدی ، حيوانات ، گياهان و دوران سنگ در ايران می باشد. درسهای اين کتاب قابل استفاده برای دانش آموزان بزرگتر هم هست. اين کتاب پايه ای است برای دستيابی به اهداف برنامه ی درسی برای درس زبان مادری در سوئد. اين کتاب از نظر نقاشی نيز بسيارغنی است . در اين باره بيشتر به سوئدی بخوانيد و کتاب را از اداره ی پيشرفت مدارس سوئد سفارش دهيد.


شعر هفته Veckans dikt  

سخن عشق

    از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر          یادگاری که درین گنبد دوار بماند
     
حافظ                                                                                      

Kärlekens tal

Jag hörde inget ljud som var vackrare än kärlekens ljud

Det minne som förblev i denna roterande klot

Hafez 

www.farsi.se

Arkiv خبرنامه های قبلی

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2007-10-20

 اداره ی پيشرفت مدارس سوئد
  مسئول سايت فارسی : ناهيد بيگلری
  آخرين تاريخ تمديد سايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

20071019