خبرنامه65       Nyhetsbrev 65


Första majشعر انترناسيونال به زبان فارسی
رامی توانيد از بر کنيد! 

اول ماه مای


Majblomma

گل ماه مای


Provgruppen

 

گروه تهيه ی آزمون

73 persiska modersmålslärare i Sverige har fått olika provexemplar av persiska prisgruppen. Provexemplar ska användas under april och maj 2009. Läs mer

73 آموزگار زبان مادری فارسی در سوئد نمونه های امتحانی را از گروه تهيه ی آزمون دريافت کرده اند.  آزمونها در ماههای آپريل و مای  مورد استفاده قرار خواهند گرفت .  بيشتر بخوانيد


Läsebok på persiska för mellanåldern ( 4-6)

Detta är en nyskriven lärobok på persiska för mellanåldern år 4-6 i grundskolan. För texterna svarar erfarna modersmålslärare. Innehåller texter om familjen, skolan, olika yrken, traditionella sagor  samt många texter med faktainnehåll t. ex. om solsystemet, djur och växter, stenåldern i Iran. Texterna kan även användas bland äldre elever. Ger underlag för att uppnå kursplanens mål för modersmålsämnet. Rikligt illustrerad.

För mer information ta kontakt med Nahid Biglari

کتاب فارسی 6-4

برای دانش آموزان دوره ی  دوم

اين کتاب آموزشی فارسی برای دانش آموزان کلاسهای چهارم  تا ششم تهيه شده است.  متن درسها توسط آموزگاران باتجربه نوشته و گردآوری شده است.اين کتاب شامل درسهايی  درباره ی خانواده، مدرسه، شغل های مختلف، داستانهای سنتی و همچنين مطالب علمی مانند متن هايی درباره ی منظومه ی خورشيدی ، حيوانات ، گياهان و دوران سنگ در ايران می باشد. درسهای اين کتاب قابل استفاده برای دانش آموزان بزرگتر هم هست. اين کتاب پايه ای است برای دستيابی به اهداف برنامه ی درسی برای درس زبان مادری در سوئد. اين کتاب از نظر نقاشی نيز بسيارغنی است . در اين باره بيشتر به سوئدی بخوانيد و کتاب را از اداره ی پيشرفت مدارس سوئد سفارش دهيد  برای اطلاعات بيشتر با ناهيد بيگلری تماس بگيريد..


Veckans dikt

شعر هفته

 

مژده      

 

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند   
    
      
                            چنان نماند وچنين نيزهم نخواهد ماند 

شعر از حافظ

Glada besked

Det kom glada besked att sorgens tid ej kommer att bestå

Det bestod ej som det var och det består ej som det är

ِDikt av Hafez


 

 

 

www.farsi.se

Arkiv خبرنامه های قبلی

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2009-04-27

 اداره ی  مدارس سوئد
  مسئول سايت فارسی : ناهيد بيگلری
  آخرين تاريخ تمديد 2009-04-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20090422

Hit Counter