پایگاه زبان در مالمو

     
  i samarbete med

 

 Malmö FN förening
 och ABF
   
Kurs och samnordiskkonferens för modersmålslärare i persiska och dari
Program den 21 och 22 november 2020 *  

 کورس و کنفرانس برای آموزگاران زبان مادری فارسی و دری  کشورهای شمالی  

 *  برنامه ی روزهای بیست و یکم و بیست و دوم نوامبر 2020

Två dagars konferens och tre dagars kurs med möjlighet att delta 2 dagar i föreläsningar och grupparbete på nätet och arbeta självständig  i en dag och skicka resultatet till oss senast 10 januari 2021.
کنفرانس دو روزه  و کورس سه  روزه  -  شما می توانيد  دو  روز در برنامه های زير از راه دور شرکت کنيد  و يک  روز هم خودتان درباره موضوع مورد علاقه خود تحقيق کنيد و نتیجه ی آن را تا  پیش از  10  ژانویه 2021 به ما بفرستید.
2020-11-21    
  10.00 – 11.00
 
Samling på nätet och presentation -
Språkcentrum i Malmö
گرد همایی از راه دور و آشنایی -
پایگاه زبان در مالمو
  11.00 – 12.00 FNs globala mål 2030- Malmö FN هدف های جهانی سازمان ملل تا سال 2030
  12.00 – 13.00 Paus (Lunch)  زمتن آزاد (ناهار)
  13.00 – 13.30 Digitala verktyg   ابزار دیجیتالی
  13.30 – 14.20 Grupparbete 1   کار گروهی 1
  14.20 – 14.30 Paus (Kaffe , te)  زمان آزاد (قهوه و چای)
  14.30 – 15.00 Redovisning av grupparbete  بازگویی نتیجه ی کار گروهی
  15.00 – 15.30 Psykist ohälsa hos elever  روان پریشی بین دانش آموزان
  15.30 – 16.00 Tvåspråkiga elever  دانش آموزان دوزبانه
  16.00 – 17.00 Grupparbete 2  کار گروهی 2
  17.00 – 18.00 Paus (Middag)  زمان آزاد (شام)
  18.00 – 20.00 Poesikväll - Azarm  och Sahelneshin  شعرخوانی ، آزرم  و ساحل نشين
2020-11-22    
  9.00 – 9.30 Film  فیلم کوتاه
  9.30 – 10.30 Erfarenhetsutbyte داد و ستد تجربه  
  10.30 – 11.00

 
IT som pedagogiskt verktyg  آی تی به عنوان ابزار پداگوژيکی
 (mobilanvändning i undervisning) (استفاده از تلفن همراه در آموزش) 
  11.00 – 11.20 ABF  یگانه ی آموزشی کارگران
  11.20 – 11.30 Paus (Kaffe, te)  زمان آزاد (قهوه و چای) 
  11.30 – 12.00 FNs globala mål 2030- Malmö FN  هدف های جهانی سازمان ملل تا سال 2030
  12.00 – 13.00 Grupparbete 3 کار گروهی 3
  13.00 – 14.00 Paus (Lunch)  زمان آزاد (ناهار)
  14.00 – 14.30 Jämställdhet i skolan  برابری دختر و پسر در مدرسه
  14.30 – 15.00 Redovisning av grupparbete 3 بازگویی نتیجه ی کار گروهی 3
  15.00 – 15.30 Utvärdering och framtidsplanering  ارزيابی و برنامه ریزی آینده
  15.30 – 16.00 Paus (Kaffe , te)  زمان آزاد (قهوه و چای) 
  16.00 – 16.30 Läromedel  مواد آموزشی
  16.30 – 17.00 Avslutning  پایان 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Detta program är preliminärt och kan ändras lite.

* اين برنامه اوليه است و ممکن است کمی تغيير کند.

   
   

Anmälan    نام نویسی

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter