پایگاه زبان در مالمو

     
  i samarbete med

 

 Malmö FN förening
 och ABF
   
Kurs och samnordiskkonferens för modersmålslärare i persiska
 Program den 4 och 5 november 2017 *  
  کورس و کنفرانس سراسری شمالی برای آموزگاران زبان مادری فارسی  

 *    برنامه ی روزهای چهارم و پنجم نوامبر 2017

Två dagars konferens och tre dagars kurs med möjlighet att delta 2 dagar i föreläsningar och grupparbete i Malmö och arbeta självständig hemma i en dag .
کنفرانس دو روزه  و کورس سه  روزه  -  شما می توانيد  دو  روز در برنامه های زير شرکت کنيد  و يک  روز هم درخانه خود باشيد  و درباره موضوع مورد علاقه خود تحقيق کنيد.
2017-11-04    
  10.00 – 11.00 Samling och presentation   گرد همایی  و آشنایی 
  11.00 – 12.00 FNs globala mål 2030 هدف های جهانی سازمان ملل تا سال 2030
  12.00 – 13.00 Lunch  ناهار
  13.00 – 14.00 Kartläggning och studiehandläggning för ensamkommande barn ارزیابی و کمک سویدی به زبان مادری برای 
   بچه های تنها آمده
  14.00 – 14.30 Grupparbete 1   کار گروهی 1
  14.30 – 15.00 Kaffe , te  قهوه و چای
  15.00 – 15.30 Redovisning av grupparbete  بازگویی نتیجه ی کار گروهی
  15.30 – 16.00 Betyg och bedömning  نمره و ارزش گزاری
  16.00 – 16.30 Distansundervisning  آموزش از راه دور
  16.30 – 17.00 Grupparbete 2  کار گروهی 2
  17.00 – 18.00 Middag  شام
  18.00 – 21.00 Poesikväll - Azarm , Sahelneshin, Lalehzar och Steve  شعرخوانی ، آزرم ، ساحل نشين ، لاله زار و استیو
2017-11-05    
  8.30 – 9.00 Utdelning av elevernas priser till   پخش جايزه های دانش آموزان به آموزگاران
    modersmålslärarna  
  9.00 – 10.00 IT som pedagogiskt verktyg  آی تی به عنوان ابزار پداگوژيکی
 (mobilanvändning i undervisning) (استفاده از تلفن همراه در آموزش) 
  10.00 – 10.30 Kaffe , te  قهوه و چای 
  10.30 – 11.30 FNs globala mål 2030  هدف های جهانی سازمان ملل تا سال 2030
  11.30 – 12.00 Grupparbete 3 کار گروهی 3
  12.00 – 13.00 Lunch  ناهار
  13.00 – 13.30 Jämställdhet i skolan  برابری دختر و پسر در مدرسه
  13.30 – 14.00 Redovisning av grupparbete 3 بازگویی نتیجه ی کار گروهی 3
  14.00 – 14.30 Utvärdering och framtidsplanering  ارزيابی و برنامه ریزی آینده
  14.30 – 15.00 Kaffe , te  قهوه و چای 
  15.00 – 16.00 Språkcentrum i Malmö  پایگاه زبان در مالمو
  16.00 – 16.30 Avslutning  پایان 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Detta program är preliminärt och kan ändras lite.

* اين برنامه اوليه است و ممکن است کمی تغيير کند.

   
   

Anmälan    نام نویسی

 

 

Hit Counter