سايت فارسی اداره ی  مدارس سوئد

SWEDISH NATIONAL AGENCY FOR SCHOOL

خبرنامه 60     Nyhetsbrev 60

Satsning på modersmålslärare

سرمايه گذاری برای آموزگاران زبان مادری

Lärarutbildningsutredningen som presenterades den 3 dec 2008 förordar en rejäl satsning på modersmålslärarna, skriver Svenska Dagbladet.

نتيجه ی تحقيقاتی که در مورد تربيت آموزگاران انجام شده بود در روز 3 دسامبر 2008 به وزير پژوهش و آموزش عالی ، لارس ليون بوری تقديم شد. اين تحقيقات سرمايه گذاری کاملی را برای آموزگاران زبان مادری توصيه می کند. در روزنامه ی اسونسکا داگ بلادت بخوانيد.

För att garantera hög kvalitet kommer universitet och högskolor att få ansöka om att få ge den nya lärarutbildningen. Det är några huvudpunkter i betänkandet från utredningen om en ny lärarutbildning, En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) som överlämnades till Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

برای اينکه کيفيت بالای آموزش تضمين شود دانشگاهها و مدارس عالی برای تربيت آموزگار جديد تقاضا خواهند کرد.
در اين تحقيقات پيشنهاد می شود که آموزش آموزگاران زبان مادری در دانشگاهها دوباره از سرگرفته شود.

يک تربيت آموزگار پايدار(SOU 2008:109)


Den persiska delen av Sveriges radio, Pejvak, har intervjuat Nahid Biglari om den nya lärarutbildningen. Du kan lyssna på intervjun.


پژواک ، بخش فارسی راديوی سراسری سوئد در باره ی تربيت آموزگار جديد  با ناهيد بيگلری مصاحبه کرده است. اين مصاحبه را می توانيد گوش کنيد.


Kurs och samnordisk konferens för persiska modersmålslärare ägde rum den 28 och 29 november 2008 i Malmö.

کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان فارسی در روزهای جمعه 28  و شنبه 29   نوامبر 2008  در مالمو برگزار شد.

35 persiska modersmålslärare och experter  från 18 kommuner i Sverige, Danmark, Norge och Frankrike samlades på Limhamn Folketshus i Malmö.    Program

35 آموزگار و کارشناس زبان مادری از 18 کمون سوئد ، دانمارک ، نروژ و فرانسه  در خانه ی مردم  ليم هامن در شهر مالمو گرد هم آمدند . برنامه

Tema: Betyg och bedömning        
Läs mer

تمای برنامه : نمره  و ارزش گذاری 
بيشتر بخوانيد


Fråga Bibliotektet - Internationella biblioteket

از کتابخانه بپرس       Fråga bibliotektet på andra språk

Till "Fråga biblioteket" kan maila frågor om allt mellan himmel och jord och få svar av bibliotekarier. Prova gärna och tipsa även föräldrar. Denna frågetjänst finns också på franska, tyska, arabiska, persiska, ryska, polska, spanska, finska och bosniska/kroatiska,serbiska. Gå till Fråga Biblioteket.

شما می توانيد هر پرسشی را که در هر زمينه ای  داريد به کتابخانه ايميل کنيد.  سرويس " از کتابخانه بپرس " به شما جواب خواهد داد. خودتان آزمايش کنيد و به مادر و پدرها هم بگوييد . اين سرويس غير از سوئدی به زبانهای فرانسوی ، آلمانی ، عربی ، فارسی ، روسی ، لهستانی ، اسپانيايی ، فنلاندی ، بوسنيايی و سربوکرواتی هم وجود دارد.
به " از کتابخانه بپرس فارسی  " برويد .


Läsebok på persiska för mellanåldern ( 4-6)

Detta är en nyskriven lärobok på persiska för mellanåldern år 4-6 i grundskolan. För texterna svarar erfarna modersmålslärare. Innehåller texter om familjen, skolan, olika yrken, traditionella sagor  samt många texter med faktainnehåll t. ex. om solsystemet, djur och växter, stenåldern i Iran. Texterna kan även användas bland äldre elever. Ger underlag för att uppnå kursplanens mål för modersmålsämnet. Rikligt illustrerad.

Läs mer och beställ

کتاب فارسی 6-4

برای دانش آموزان دوره ی  دوم

اين کتاب آموزشی فارسی برای دانش آموزان کلاسهای چهارم  تا ششم تهيه شده است.  متن درسها توسط آموزگاران باتجربه نوشته و گردآوری شده است. اين کتاب شامل درسهايی  درباره ی خانواده، مدرسه، شغل های مختلف، داستانهای سنتی و همچنين مطالب علمی مانند متن هايی درباره ی منظومه ی خورشيدی ، حيوانات ، گياهان و دوران سنگ در ايران می باشد. درسهای اين کتاب قابل استفاده برای دانش آموزان بزرگتر هم هست. اين کتاب پايه ای است برای دستيابی به اهداف برنامه ی درسی برای درس زبان مادری در سوئد. اين کتاب از نظر نقاشی نيز بسيارغنی است .
در اين باره بيشتر به سوئدی بخوانيد و کتاب را از اداره ی پيشرفت مدارس سوئد سفارش دهيد.


Veckans dikt

  روز وداع  ياران

 شعر هفته


بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران                  کز سنگ لاله رويد روز وداع  ياران

                                                                           شعر از سعدی

   

www.farsi.se

Arkiv خبرنامه های قبلی

 

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2009-06-20

 اداره ی  مدارس سوئد
  مسئول سايت فارسی : ناهيد بيگلری
  آخرين تاريخ تمديد 2009-06-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

20080911